Brucellos är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Humanfall orsakas främst av 4 arter av bakterien som förekommer hos olika djurslag: Brucella melitensis hos får och getter, B. suis hos grisar, B. abortus hos nötkreatur och B. canis hos hund. Hos djur är ett symtom på sjukdomen spontan abort (kastning). Hos människor är symtomen långdragna feberperioder, huvudvärk, muskelvärk och trötthet, som utan behandling kan övergå i allvarligare sjukdom. Människor smittas vanligen genom djurkontakt eller genom att äta opastöriserade mjölkprodukter utomlands. Ingen inhemsk smitta förekommer.

Utfall och trend

Årligen rapporteras vanligen 5-10 fall av brucellos. Under 2011 rapporterades 11 fall.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 8 män och 3 kvinnor, medianåldern var 48 år (spridning: 1-81 år)

Smittland

Vanligaste smittland var Irak, där 7 personer rapporterades ha smittats 2011. En person smittades i Syrien, och en i Indien och för en person fanns inte smittland angivet. Dessutom rapporterades ett fall med smittland Sverige, sedan en gravid kvinna smittats i Syrien och därefter fött ett smittat barn i Sverige. Barnet anmäldes därför som smittat i Sverige. Hos både mor och barn kunde Brucella påvisas i blodet. Barnet var friskt men provtogs på grund av att växt av Brucellos påvisats hos modern. Om barnet smittades intrauterint eller via bröstmjölk är oklart.