Brucellos är en zoonos, dvs. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Humanfall orsakas främst av fyra arter, som förekommer hos olika djurslag. Brucella melitensis förekommer hos får och getter, B. suis hos grisar, B. abortus hos nötkreatur och B. canis hos hund. Ett symtom på sjukdomen hos djur är abort (kastning). Hos människor är symtomen långdragna feberperioder, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Utan behandling kan infektionen övergå i en allvarligare sjukdomsbild. Människor smittas vanligen genom djurkontakt eller genom att äta opastöriserade mjölkprodukter utomlands. Ingen inhemsk smitta förekommer.

Utfall och trend

Under 2013 rapporterades 10 fall. Årligen rapporteras mellan 4 och 13 fall av brucellos.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 6 kvinnor och 4 män. Medianåldern var 44 år (spridningen 25-74 år).

Smittland

2013 var det vanligaste smittlandet Irak, där 3 personer rapporterades ha smittats. En person vardera smittades i Afghanistan, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet. Dessutom rapporterades ett fall med smittland Sverige. Detta fall konstaterades vara laboratoriesmitta.

Figur 1. Fördelning av antal fall av brucellos, uppdelat i olika åldersgrupper och fördelning av kvinnor och män 2013.