Brucellos är en zoonos, dvs. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Humanfall orsakas främst av fyra arter, som förekommer hos olika djurslag. Brucella melitensis förekommer hos får och getter, B. suis hos grisar, B. abortus hos nötkreatur och B. canis hos hund. Ett symtom på sjukdomen hos djur är abort (kastning). Hos människor är symtomen långdragna feberperioder, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Utan behandling kan infektionen övergå i en allvarligare sjukdomsbild. Människor smittas vanligen genom djurkontakt eller genom att äta opastöriserade mjölkprodukter utomlands. Ingen inhemsk smitta förekommer.

Utfall och trend

Under 2015 rapporterades 13 fall. Årligen rapporteras mellan 4 och 16 fall av brucellos (figur 1).

Figur 1. Antal fall av brucellos 2005-2015.
Figur 1. Antal fall av brucellos 2005-2015.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 5 kvinnor och 8 män. Medianåldern var 46 år med spridningen 22-88 år (figur 2).

Figur 2. Fördelning av antal fall av brucellos, uppdelat i olika åldersgrupper och fördelning av kvinnor och män 2015.
Figur 2. Fördelning av antal fall av brucellos, uppdelat i olika åldersgrupper och fördelning av kvinnor och män 2015.

Smittland

2015 var det vanligaste smittlandet Irak, där nio personer rapporterades ha smittats, följt av Syrien med där tre personer smittats och sedan en person smittad i Etiopien.

Mikrobiologi

Sex av fallen var serotypade och tillhörde species Brucella melitensis.