Bakgrund

Brucellos är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Symtomen är långdragna feberperioder, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Utan behandling kan infektionen övergå i en allvarligare sjukdomsbild med bland annat led- och skelettinfektioner, hjärtmuskelinflammation samt hjärnhinneinflammation. Människan smittas framför allt via direktkontakt med infekterade djur eller via förtäring av opastöriserade mejeriprodukter, i första hand mjölk eller ost. Sjukdomen är också en allvarlig laboratoriesmitta.

Utfall

Under 2017 rapporterades 15 fall med brucellos. Under tidigare år har det rapporterats mellan fyra och 19 fall årligen (figur 1). Könsfördelningen var jämn, med åtta kvinnor och sju män som insjuknade under 2017. Medianåldern var 50 år.

Figur 1. Antalet fall av brucellos, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av brucellos 2008-2017

Smittland

Under året rapporterades alla utom ett fall som smittade utomlands. Det vanligaste landet för smitta under 2017 var Irak, vilket rapporterades för 10 av fallen. Det fall som under året rapporterats som inhemskt hade konsumerat opastöriserade mjölkprodukter från Irak och misstänks ha blivit smittad därigenom.

Mikrobiologi

Totalt typades 14 fall mikrobiologiskt, samtliga tillhörde species Brucella melitensis.

Sammanfattande bedömning för 2017

Då ingen större förändring i antalet fall av brucellos är påvisat anses inga ytterligare åtgärder behövas.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om brucellos

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar