Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 11 fall av brucellos vilket är i nivå med antalet fall under den senaste tioårsperioden (figur 1). Fallen fördelades jämnt mellan kvinnor och män med en medianålder på 48 år. Ett av fallen med akut sjukdom tros vara smittad i Sverige men utan identifierad smittkälla. Övriga tio fall antogs vara smittade i Mellanöstern eller Afrikas horn. Över hälften av fallen uppger att de har konsumerat opastöriserade mjölkprodukter i Irak. Infektionen hos de flesta fallen påvisades genom genetiska analyser (PCR) i kombination med odling, ett fall verifierades endast med påvisande av antikroppar mot brucella. För nio av fallen rapporterades bakterieart och för alla dessa fastställdes brucella melitensis som smittoämne. Bakterieisolat från fem olika fall testades för resistens och alla var känsliga för relevanta antibiotikaalternativ.

Figur 1. Antal fall av brucellos under åren 2009–2018.

Graf över antalet fall av brucellos åren 2009-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om brucellos
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)