Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 14 fall av brucellos vilket är i nivå med antalet fall under den senaste tioårsperioden (figur 1). Medianåldern var 46 år (spridning 4–70 år) och åtta män samt sex kvinnor rapporterades smittade. Tio fall uppgavs vara smittade i Mellanöstern eller Afrikas horn. Hälften av fallen uppgav att de konsumerat opastöriserade mjölkprodukter i Irak. Av tre fall som rapporterades som smittade i Sverige hade en person konsumerat opastöriserad ost som tagits med till Sverige från Irak, för övriga två var smittvägen okänd.

Brucella melitensis fastställdes vara bakteriearten för de 13 isolat som analyserade. Resistenstestning för dessa isolat visade att samtliga var känsliga för relevanta antibiotikaalternativ.

Figur 1. Antalet fall av brucellos under åren 2010–2019.

Antal fall av Brucellos 2010-2919, ungefär samma varje år cirka 12 fall

Läs mer

Brucellosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om brucellos
Tabellsamling – årsrapporter 2019