Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades sju fall av brucellos, vilket är färre än genomsnittet för den senaste tioårsperioden (figur 1). Ålders- och könsfördelning var jämförbar med tidigare år (medianålder 52 år, spridning 6–74 år, antal kvinnor 3). Fem fall uppgavs ha smittats i Irak, ett i Etiopien och för ett fall var smittlandet okänt. I tre fall angavs opastöriserade mjölkprodukter som trolig smittkälla, vilket också har varit den vanligaste rapporterade smittkällan för brucellos de senaste åren.

Likt de senaste åren fastställdes arten Brucella melitensis i samtliga fall. Alla isolat var känsliga för de antibiotika som kan användas för behandling av brucellos.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av brucellos under åren 2011–2020

Stapeldiagram om antal fall av brucellos 2011-2020. En topp sågs 2016 därefter fallande tal.

Läs mer