Covid-19 – sjukdomsstatistik

Lyssna

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Covid-19 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 67 529 fall av covid-19 motsvarande en incidens av 640 fall per 100 000 invånare. Medelåldern bland samtliga fall var 69 år och 54 procent av fallen var kvinnor. Antalet bekräftade fall av covid-19 var som högst i början och slutet av året, och som lägst under sommarmånaderna (figur 1). Även bland personer på SÄBO eller med hemtjänst var antalet fall högre i början och slutet av året (figur 2). Andelen provtagna individer som testade positivt varierade under året och var som högst i november, vecka 45 (figur 3).

Över tid har det skett ändringar i provtagningsindikationen för covid-19 som medfört stora förändringar i antalet testade individer. I början av 2023 omfattades provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg, patienter samt omsorgstagare inom särskilt boende för äldre (SÄBO) och hemtjänst. I februari 2023 togs rekommendationen om generell testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal bort. Det höga antalet fall bland kvinnor jämfört med män i januari (figur 1) speglar provtagningen av vård- och omsorgspersonal, där kvinnor är överrepresenterade. Bland personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst har provtagningen varit mer jämförbar över tid än i andra grupper i befolkningen.

Totalt rapporterades 817 intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 under 2023. Medelåldern för de intensivvårdade patienterna var 66 år och 60 procent var män. Under 2023 rapporterades 4 455 avlidna bekräftade fall med covid-19. Medelåldern för dödsfallen var 83 år och 56 procent var män. Antalet intensivvårdade patienter och antalet avlidna per månad var högst i början och slutet av året (figur 4).

SARS-CoV-2 ingår i Folkhälsomyndighetens nationella mikrobiella övervakningsprogram och ett urval av prov sekvenseras. Under året cirkulerade olika genetiska grupper inom omikronvarianten. Året inleddes med en ökande förekomst av undergrupper inom XBB, vilka dominerade smittspridningen under större delen av året. Under höstmånaderna skedde ett skifte då förekomsten av den nya omikronvarianten BA.2.86 ökade, och dess vidareutvecklade undergrupp JN.1 tog över. Utvecklingen av nya undergrupper med mutationer som ger viruset ökad förmåga att undvika delar av immunförsvaret, är förväntad.

I mars 2023 beslutade Folkhälsomyndigheten att ta bort kravet på smittspårning för covid-19. Den 11 maj 2023 meddelade WHO att covid-19 inte längre bedöms vara ett internationellt hot mot människors hälsa, på engelska kallat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Figur 1. Antalet bekräftade fall av covid-19 per kön och månad år 2023.

För båda könen var antalet fall som högst i början och slutet av året och lägst under sommarmånaderna.

Figur 2. Antalet bekräftade fall av covid-19 bland omsorgstagare inom särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst per vecka under åren 2020–2023.

Bland personer på SÄBO eller med hemtjänst var antalet covid-19 fall högst i början och slutet av åren. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Från vecka 7 (se figur 3) togs rekommendationen om testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal bort.

Figur 3. Antalet provtagna individer för covid-19 samt andelen positiva individer per vecka år 2023.

Andelen provtagna individer som testade positivt varierade under året och var som högst i november, vecka 45. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Dödsfallen (se figur 4) har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos.

Figur 4. Antalet nyinlagda intensivvårdade patienter samt avlidna med bekräftad covid-19 per månad år 2023.

Antalet intensivvårdade patienter och antalet avlidna per månad var högst i början och slutet av året. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer