Covid-19 – sjukdomsstatistik

Lyssna

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Covid-19 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 454 765 fall av covid-19 i Sverige (figur 1) motsvarande en incidens av 4 382 fall per 100 000 invånare. Medelåldern för samtliga fall var 43 år och 53 procent var kvinnor.

Efter det första bekräftade fallet av covid-19 i Sverige i slutet av januari 2020 ökade antalet fall (figur 1) och i mitten av mars fanns bekräftade fall i alla regioner. I mitten av april var smittspridningen som störst för att sedan minska i omfattning och under sommaren rapporterades relativt få fall. I september sågs en ökning av antalet fall, initialt främst bland 20–29 åringar. Under hösten rapporterades flera lokala utbrott i samband med fritidsaktiviteter och evenemang och i början av november var samhällsspridningen återigen omfattande. Fram till årets slut sågs en hög smittspridning som kulminerade runt vecka 51.

Inledningsvis prioriterades provtagning bland de som uppsökte vård, brukare på särskilda boenden för äldre (säbo) samt personal inom vård- och äldreomsorg, vilket återspeglas av den relativt höga incidensen i åldersgruppen 80 år och äldre under våren 2020 (figur 2). En successivt ökande provtagning under våren som omfattade personer med milda symtom, samt provtagning av barn i skolåldern efter sommaren, innebär att incidensen av covid-19 inte är jämförbar över året (figur 3).

Totalt hade 4 176 personer påbörjat intensivvård vid årets slut. Antalet nyinlagda intensivvårdade personer var som högst under april följt av december (figur 4). Medelåldern bland de intensivvårdade var 61 år och 71 procent var män.

Även antalet avlidna ökade och nådde en topp i början av april för att sedan minska i takt med lägre smittspridning. Under april och maj sågs en överdödlighet bland personer 70 år och äldre. Antalet avlidna ökade åter under oktober och november, och från början av december till mitten av januari 2021 sågs en överdödlighet bland personer 70 år och äldre. Vid årets slut hade 10 859 personer med bekräftad covid-19 rapporterats avlidna (figur 4). Medelåldern för de avlidna var 83 år och 54 procent var män. Av de avlidna personerna bodde 44 procent på särskilda boenden för äldre. Under 2020 bodde drygt 78 000 personer på särskilda boenden för äldre.

Vid pandemins start hade tre kända genetiska varianter av SARS-CoV-2 etablerat sig i Sverige varav två fortsatte att spridas. I efterhand kunde konstateras att smitta hade importerats från flera länder, bland annat från Italien, Österrike och USA, samt ett flertal andra europeiska länder.

Rapportserien om helgenomsekvensering av SARS-CoV-2.

I december rapporterade Storbritannien upptäckten av en ny variant av SARS-CoV-2 (den så kallade alfavarianten, även benämnd B.1.1.7) som misstänktes ha en högre spridningsbenägenhet än tidigare påvisade varianter. Dittills hade den varianten inte upptäckts bland sekvenserade svenska prover. Den första rapporten om förekomst av alfavarianten (B.1.1.7) i Sverige kom 26 december 2020.

Figur 1. Antalet bekräftade fall av covid-19 per kön och månad.

Stapeldiagram över fall av covid-19 per månad och kön. Kraftig ökning mot slutet av året.

Figur 2. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av bekräftade fall per månad och åldersgrupp.

Linjediagram över incidensen av covid-19 per månad och åldersgrupp. Högst för 40-59 år.

Under vecka 27 till 39 (Figur 3) avser data antalet analyserade prover och andelen positiva prover.

Figur 3. Antalet provtagna individer samt andelen positiva individer per vecka under vecka 6–26 samt 40–53.

Diagram över antalet provtagna individer per vecka. Stigande antal hela året.

Dödsfallen (Figur 4) har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos.

Figur 4. Antalet nyinlagda intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad covid-19 samt avlidna bekräftade fall per månad 2020.

Stapeldiagram över antalet avlidna i covid-19 per månad. Toppar i april och december.

Läs mer