Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

Echinokockinfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 26 fall av echinokockinfektion, vilket är i samma storleksordning som under den senaste tioårsperioden (figur 1). Medianåldern var 33 år (spridning 11–63 år) och något fler var kvinnor (n=14). Majoriteten av fallen angavs ha smittats utomlands (n=17). Det vanligaste smittlandet var Syrien (n=6). Den långa perioden mellan smittillfället och symtom gör dock att smittland är svårt att fastställa.

För 12 fall bekräftades infektion av arten E. granulosus och samtliga bedömdes ha smittats utanför Sverige. För övriga fall kunde inte arten verifieras men baserat på epidemiologiska data och de olika echinokockarternas respektive geografiska spridning i världen var sannolikt även dessa fall smittade med E. granulosus.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av echinokockinfektion under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar antalet rapporterade fall med echinokockinfektion per år 2012-2021. Antalet fall har varierat mellan 16 och 34 med en topp år 2017. Källa: Folkhälasomyndigheten.

Läs mer