Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

Echinokockinfektion under 2015

Bakgrund

Echinokockinfektion orsakas av bandmaskar av släktet Echinococcus. De sjukdomar som har betydelse i Sverige orsakas antingen av Echinococcus granulosus (hundens dvärgbandmask) eller Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask). Parasitägg sprids via träck från hund eller räv och människor kan få i sig äggen via livsmedel eller vid kontakt med smittade hundar. I människokroppen frigörs larver som vanligen transporteras till levern och där bildar cystor. Det kan dröja många år innan symtom uppträder. Sjukdomen blev anmälningspliktig 2004.

Utfall och trend

Årligen rapporteras mellan 15 och 30 fall med echinokockinfektion och 2015 rapporterades 26 fall. Samtliga fall bedömdes ha orsakats av E. granulosus.

Ålder och kön

Av de 26 fallen var 20 män och 5 kvinnor samt 1 fall med okänt kön. Fallen var mellan 7 och 82 år och medianåldern var 33 år.

Smittland

Människor smittas som regel i områden där parasiten förekommer endemiskt. Ett vanligt förkommande smittland för E. granulosus är Irak, så även 2015 då 5 fall rapporterades smittade i Irak, och därefter följde Afghanistan med 4 fall. Inget fall angavs ha smittats i Sverige.