Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

Echinokockinfektion 2016

Echinokockinfektion orsakas av bandmaskar av släktet Echinococcus. Parasitägg sprids via träck från hund eller räv och människor kan få i sig äggen via livsmedel eller vid kontakt med smittade hundar. I människokroppen frigörs larver som vanligen transporteras till levern och där bildar cystor. Det kan dröja många år innan symtom uppträder. De sjukdomar som har betydelse i Sverige orsakas antingen av E. granulosus (hundens dvärgbandmask) eller E. multilocularis (rävens dvärgbandmask).

Sjukdomsinformation om E. granulosus

Sjukdomsinformation om E. multilocularis

Utfall

Årligen rapporteras mellan 15 och 30 fall med echinokockinfektion och 2016 rapporterades 27 fall. Alla utom ett fall bedömdes ha orsakats av E. granulosus.

Ålder och kön

Under 2016 var medianåldern 38 år med en spridning mellan 5 och 87 år. Av de 27 fallen var 15 män och 12 kvinnor.

Smittland

Människor smittas som regel då de lever en längre tid i områden där parasiten förekommer endemiskt. Det vanligaste smittlandet under 2016 var Syrien med 11 fall. Inget fall angavs ha smittats i Sverige.

Mikrobiologi

Folkhälsomyndigheten är det enda laboratoriet i Sverige som gör serologi för Echinococcus.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Nytt för året

Nya studier

First identification of Echinococcus multilocularis in rodent intermediate hosts in Sweden

Support for targeted sampling of red fox (Vulpes vulpes) feces in Sweden: a method to improve the probability of finding Echinococcus multilocularis

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under 2016 anmäldes 27 fall och alla utom ett var smittade med Echinococcus granulosus. Denna parasit förekommer inte i Sverige.

Ett av de anmälda fallen under 2016 orsakades av Echinococcus multilocularis. Personen hade smittats i sitt hemland, Litauen. Även om parasiten vid några tillfällen under de senaste åren har påträffats hos räv och gnagare på några platser i landet, bedöms risken att smittas här som ytterst liten. Att jaga räv kan dock utgöra en viss risk och jägare bör vidta dessa förebyggande åtgärder för att undgå att smittas.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om E. granulosus

Sjukdomsinformation om E. multilocularis

SVA: Rävens dvärgbandmask

Zoonosrapport 2015

Livsmedelsverket: Rävens dvärgbandmask

Jordbruksverket: Om dvärgbandmask

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC)

Dvärgbandmask – vanliga frågor på Krisinformation.se