Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

2005

Echinokockinfektion är en importerad parasitsjukdom i Sverige. Varje år diagnostiseras enstaka fall främst genom serologiska analyser hos patienter som kommer från endemiska länder. Under året 2005 diagnostiserades vid SMI sex fall som kom från södra Europa (forna Jugoslavien), mellanöstern (Turkiet, Irak) och från Afghanistan. Även om artbestämningen av parasiten inte alltid är möjlig med serologiska analyser var samtliga fall som rapporterades av SMI med största sannolikhet orsakade av Echinococcus granulosus. Ytterligare sex fall anmäldes från andra platser i Sverige.