Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

2006

Under år 2006 anmäldes 7 fall av Echinococcus granulosus-infektion (blåsmask). I likhet med tidigare år var alla patienter födda eller uppväxta i för denna parasit högendemiska områden. De diagnostiserade personerna var 3 kvinnor och 4 män i 20–50-års ålder. De härstammade från Turkiet, Mellanöstern eller Ryssland.

Trots stor allmän uppmärksamhet om möjlig förekomst av parasiten Echinococcus multilocularis (dvärgbandmask) i Sverige under de senaste åren, har den ännu inte påträffats i vare sig hundar eller rävar. Spridning till Sverige skulle kunna ske genom import av hundar från endemiska länder eller genom landsinvandring av smittade vilda rävar.

Echinococcus multilocularis orsakar hos människa den allvarliga sjukdomen alveolär echinokockinfektion vilken hitintills inte har diagnostiserats i Sverige.