Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

2010

Under 2010 anmäldes 30 fall av echinokockinfektion, vilket är en fördubbling av antalet fall jämfört med 2009. 6 av fallen hade diagnostiserats tidigare, men anmäldes i efterhand under 2010. Ökningen berodde sannolikt delvis på flyktingströmmar till Sverige från områden där sjukdomen är relativt vanligt förekommande, men sambandet är svårtolkat eftersom sjukdomens inkubationstid är så lång. Andra förklaringar kan vara en större medvetenhet om sjukdomen som lett till att fler fall upptäcks samt att rapporteringen kan ha förbättrats.

Av det totala antalet anmälda fall var 20 kvinnor och 10 män i åldern 16 till 79 år (medianålder 39,5 år). De uppgavs ha smittats i områden där parasiten förekommer endemiskt och de mest frekvent angivna smittländerna var Irak (11 fall), delar av före detta Jugoslavien (6 fall) och Syrien (4 fall). Samtliga fall bedömdes vara orsakade av hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus.