Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

Echinokockinfektion 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 29 fall av echinokockinfektion vilket är något färre jämfört med 2017 (figur 1). Medianålder bland fallen var 38 år (spridning 9-86 år) och cirka två tredjedelar var män (n= 20). Alla utom två fall angavs ha smittats utomlands eller saknade information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Syrien (n=8). Majoriteten av fallen var infekterade med E. granulosus och samtliga dessa antogs ha smittats utomlands, företrädesvis i sina forna hemländer. Två av fallen orsakades av E. multilocularis och det går inte att utesluta att dessa personer smittats i Sverige.

Figur 1. Antal fall av echinokockinfektion under åren 2005–2018.

Graf över antalet fall av echinokockinfektion 2005-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om echinokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)