Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

Echinokockinfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 26 fall av echinokockinfektion vilket är något färre än de två föregående åren (figur 1). Medianåldern bland fallen var 43 år (spridning 6–72 år) och något fler än hälften var män (n=15). Majoriteten av fallen angavs ha smittats utomlands. Den långa perioden mellan smittillfället och symtom gör dock att smittland är svårt att fastställa. Flest fall rapporterades ha smittats i Syrien (n=10). Sjutton fall var infekterade med E. granulosus och samtliga av dessa antogs ha smittats utomlands, företrädesvis i sina forna hemländer. Två av fallen orsakades av E. multilocularis och det går inte att utesluta att dessa personer smittats i Sverige. För sju fall hade ingen artbestämning av parasiten gjorts.

Figur 1. Antal fall av echinokockinfektion under åren 2005–2019.


Läs mer

Årssammanfattning 2019

Echinococcosis (Alveolar and Cystic) 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om echinokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019