Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Echinokockinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 19 fall av echinokockinfektion, vilket var i samma storleksordning som under den senaste tioårsperioden (figur 1). Medianåldern var 43 år (spridning 3–83 år) och könsfördelningen var jämn. Samtliga fall angavs ha smittats utomlands. Majoriteten smittades i Mellanöstern och de vanligaste smittländerna var Syrien (n=4) och Irak (n=3). Den långa perioden mellan smittillfället och symtom gör dock att smittland ofta är svårt att fastställa.

För ett fall bekräftades infektion av arten E. multilocularis (rävens dvärgbandmask) med molekylära metoder. Fallet hade troligen smittats i Centraleuropa. För åtta fall bekräftades infektion av arten E. granulosus (hundens dvärgbandmask). För resterande tio fall kunde arten inte verifieras.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av echinokockinfektion under åren 2014–2023.

Det har rapporterats mellan 19 och drygt 30 fall per år de senaste tio åren. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för fall smittade utomlands

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall smittade utomlands av Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,65
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,70 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 2 / 0,70 0 / 0 2 / 0,71 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29 1 / 0,29 0 / 0 1 / 0,30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,32
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 1 / 0,27 1 / 0,27 2 / 0,54 1 / 0,27 1 / 0,27 2 / 0,55 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28 1 / 0,29 1 / 0,29
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1,24 1 / 0,42 0 / 0
Kronoberg 1 / 0,49 0 / 0 1 / 0,49 1 / 0,49 1 / 0,49 1 / 0,50 1 / 0,50 1 / 0,51 1 / 0,51 1 / 0,52 2 / 1,06
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 2 / 0,80 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40
Skåne 1 / 0,07 1 / 0,07 7 / 0,49 3 / 0,21 1 / 0,07 5 / 0,36 1 / 0,07 7 / 0,52 2 / 0,15 5 / 0,38 4 / 0,31
Stockholm 2 / 0,08 8 / 0,33 3 / 0,12 2 / 0,08 2 / 0,08 3 / 0,13 6 / 0,26 7 / 0,30 8 / 0,35 4 / 0,18 6 / 0,27
Södermanland 0 / 0 3 / 0,99 0 / 0 1 / 0,33 1 / 0,33 1 / 0,34 3 / 1,02 4 / 1,37 3 / 1,04 2 / 0,70 1 / 0,36
Uppsala 0 / 0 1 / 0,25 1 / 0,25 0 / 0 1 / 0,26 0 / 0 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 4 / 1,41 2 / 0,71 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72 1 / 0,36 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,38 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,72 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,38 1 / 0,38
Västra Götaland 2 / 0,11 3 / 0,17 1 / 0,06 6 / 0,34 1 / 0,06 4 / 0,23 4 / 0,23 3 / 0,18 3 / 0,18 3 / 0,18 2 / 0,12
Örebro 0 / 0 0 / 0 1 / 0,32 1 / 0,33 2 / 0,65 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 1 / 0,34 2 / 0,69 0 / 0
Östergötland 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 8 / 0,08 19 / 0,18 20 / 0,19 20 / 0,19 17 / 0,16 22 / 0,21 22 / 0,22 28 / 0,28 25 / 0,25 25 / 0,25 20 / 0,21