Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 29 fall av echinokockinfektion vilket är något färre jämfört med 2017 (figur 1). Medianålder bland fallen var 38 år (spridning 9-86 år) och cirka två tredjedelar var män (n= 20). Alla utom två fall angavs ha smittats utomlands eller saknade information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Syrien (n=8). Majoriteten av fallen var infekterade med E. granulosus och samtliga dessa antogs ha smittats utomlands, företrädesvis i sina forna hemländer. Två av fallen orsakades av E. multilocularis och det går inte att utesluta att dessa personer smittats i Sverige.

Figur 1. Antal fall av echinokockinfektion under åren 2005–2018.

Graf över antalet fall av echinokockinfektion 2005-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om echinokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)