Under 2003 anmäldes totalt 122 fall av hepatit A, vilket var en ökning jämfört med de 76 rapporterade fallen året innan. Årsincidensen var 1,3 fall per 100 000 invånare.

54 (44 %) personer smittades utomlands. 62 personer (51 %) var smittade i Sverige. För sex fall (5 %) saknades information om smittland. Detta är en förändring från tidigare år, då flest fall kom från utlandet.

Inhemska fall rapporterades från 14 av 21 landsting. Flest fall var från Skåne och Stockholm. Förklaringen till detta kan vara två utbrott. I Skåne spreds smitta på ett bröllop från personer som varit i Turkiet. I Stockholm insjuknade elever från en högskola på en avslutningsfest inför sommaren. Antalet inhemska fall var jämnt fördelade över vintermånaderna, men det kunde ses en ökning under sen vår och tidig sommar (sammanfallande med utbrotten), detta till skillnad från det senaste året då flest fall rapporterades under vintern.

För flertalet personer var smittkällan okänd. De mest frekvent angivna smittländerna var Turkiet (nio fall), Irak (sju fall) och Marocko (fem fall).