Det totala antalet anmälda hepatit A-fall låg på samma nivå som året innan. Däremot skedde nära nog en halvering av antalet personer som smittats i Sverige. Andelen inhemska anmälningar har de senaste åren varierat mellan en fjärdedel och hälften av det totala antalet. 2004 var siffran dock ovanligt låg, 24%.

De inhemska fallen var relativt jämnt fördelade över året. Liksom tidigare år är merparten av de anmälda fallen (76 %) från Stockholm, Malmö och Västra Götaland.

Köns- och åldersfördelningen bland de inhemskt smittade fallen varierar kraftigt över åren. I jämförelse med året innan skedde den största minskningen av fall i åldrarna under 20 år. Från att ha utgjort cirka hälften av de smittade personerna utgjorde den andelen 2004 endast en fjärdedel. De senaste åren har en viss generell förskjutning av fall från yngre till äldre åldrar kunnat skönjas. Under 2004 var två tredjedelar av de smittade män, majoriteten av dessa är i medelåldern.

Misstänkta inhemska smittkällor enligt de kliniska anmälningarna var bland andra mat/vatten (33 %) och personkontakt (27 %).

Från utlandet härrörde flest fall från Egypten och Danmark. Förklaringen till detta var två större utbrott. Under sommaren rapporterades ett stort internationellt utbrott med hepatit A från Hurghada, Egypten. Totalt anmäldes 266 fall varav tio personer var svenskar. Flertalet av de insjuknade var tyska turister.

I Danmark rapporterades ett utbrott med hepatit A bland män som har sex med män. Totalt anmäldes 153 fall, varav 102 från Köpenhamnsområdet. Under samma tidsperiod rapporterades 13 svenska män smittade i samma område i Danmark.

Under 2004 rapporterades inga inhemska utbrott av hepatit A.