Trender

Under 2007 rapporterades 69 fall av hepatit A. Det totala antalet fall har under de 3 senaste åren minskat, medan de inhemska fallen har legat på en jämn nivå. Virus kunde typas från 25 av 31 rapporterade fall från Stockholm, Uppsala, Falun och Kalmar. Typning visade bland annat en ökning av den för övriga Europa relativt ovanliga genotypen IB med 12 fall jämfört med 10 under 2006 medan IIIA, vanlig i Asien, jämfört med 2006 minskat från 10 till 5 fall.

Tidsmässig spridning

Bland samtliga smittade rapporterades fler under september-oktober än under årets övriga månader. Samma tendens sågs bland de inhemskt smittade.

Smittland

32 av fallen rapporterades smittade i Sverige. Typning av 12 stammar från de inhemskt smittade visade att 4 var smittade med den i övriga världen vanliga typen IA, 5 med IB och 3 med den i Asien vanliga IIIA.
Av de utlandssmittade rapporterades 7 personer från Syrien, 4 från Serbien och Montenegro och 3 från Etiopien. Från övriga länder rapporterades 1–2 fall. Typning av 13 stammar från de utlandssmittade visade att 4 personer smittats med IA i Europa och Tunisien, 7 med IB i Nordafrika och Mellanöstern. Endast 2 var utlandssmittade med IIIA, bägge på Indiska halvön. Detta är en minskning jämfört med 2006 då denna typ identifierades från 6 utlands­smittade.

Kön och ålder

Av samtliga fall var 26 i åldrarna 0–9 år och 16 mellan 10–19 år. 8 fall per grupp var inhemskt smittade. Könsfördelningen var jämn bland samtliga smittade, medan 56 % av dem som smittats inom landet var kvinnor.

Smittkälla

Information om smittväg saknades i hälften av fallen. Där sådan fanns angiven var personkontakt den vanligaste och därefter mat. Endast stammar tillhörande IA kunde identifieras från de 2 personer som smittats via mat i Sverige och vars stammar kunde typas.

Utbrott och smittsamband

Under hösten rapporterades ett utbrott på ett daghem i Skåne som omfattade 12 personer varav 10 barn, en personal och en förälder. Smittkällan var ett barn som smittats efter en resa till Syrien.

25 stammar från hepatit-fall i Stockholm, Uppsala och Dalarna har typats under året. Bland annat hittades samma IIIA-stam från 2 barn som insjuknade efter varandra mellan slutet av december 2006 och mitten av januari 2007, och från deras mor som insjuknade först i början av februari. Barnen hade smittats i Pakistan. 3 barn hade en identisk IB-stam. Indexfallet var från Etiopien. Det första sekundärfallet hade haft kontakt med syskon till fallet, medan det andra sekundärfallet inte hade någon känd kontakt. Ytterligare en identisk stam påvisades från 2 personer, en man och en kvinna, som oberoende av varandra hade varit i Grekland på semester under augusti. Mannen hade dock varit på Kreta och kvinnan på Cypern. Stammen var av typ IA och mat den troligaste smittkällan.