Under 2010 rapporterades 85 fall av hepatit A-infektion motsvarande en incidens på 0,9, varav 16 personer smittats i Sverige. Efter en kraftig ökning av de inhemska fallen under 2009 beroende på ett flertal utbrott var antalet inhemska fall år 2010 det lägsta under det senaste decenniet.

Ålder och kön

De flesta som rapporterades smittade var i åldrarna 0–29 år (58 fall) och av dessa var 53 smittade utomlands. Något fler män än kvinnor smittades totalt (45 män och 40 kvinnor).

Smittväg

Vanligaste smittvägen var mat (22 fall), därefter personsmitta (8 fall), medan 2 fall rapporterades smittade genom yrket. Uppgift om smittväg saknades för mer än hälften av fallen (57 %).

Smittland

Utlandssmitta rapporterades för 68 av fallen och de flesta hade smittats i Turkiet (11 fall) och Indien (10 fall).

Säsongsvariation

De utlandssmittade fallen rapporterades framför allt under augusti-oktober (40 fall) medan de flesta inhemska fallen rapporterades i april och oktober (4 respektive 3 fall).

Typning

Virus kunde typas från 54 av de 76 prover som inkom under året. Av typade virus var 24 av typen IB, 17 av IA och 13 av IIIA. Typning av 11 stammar från de 16 inhemskt smittade visade att 8 smittats med typen IA och 3 med IB.
13 olika smittsamband, inkluderande 29 stammar, kunde identifieras medan resterande 25 stammar härrörde från sporadiska fall. Bland smittsambanden kunde ett kluster med genotyp IB-stammar ses hos 7 personer som alla besökt Turkiet. En IA-stam som hittades hos 2 män var identisk med en utbrottsstam från 2008–2009 som då berörde 28 personer med både inhemsk och utländsk smitta. Ytterligare en IA-stam identifierades hos 3 personer. Den var identisk med en annan utbrottsstam från 2009 som spreds över fem län och mat var då en trolig smittkälla.

Utbrott

En trolig smittspridning av hepatit A förekom på en förskola med 80 barn i Jämtland. Inga barn insjuknade akut men en anställd insjuknade i oktober och cirka 100 personer provtogs. 26 var IgG-positiva, vilket tyder på genomgången infektion. Av dessa var 22 barn. Samtliga 26 var IgM-negativa. 7 av de IgG-positiva fallen var vaccinerade eller hade tidigare känd, genomgången hepatit A-infektion. Vid smittspårning i barnens familjer identifierades ytterligare 10 IgG-positiva personer varav 3 var ovaccinerade barn. Smittkällan är okänd.