Hepatit A virus som orsakar inflammation i levern, utsöndras med avföringen och sprids framför allt via kontaminerat livsmedel (t.ex. skaldjur, frysta bär, grönsaker) och vatten, eller från person till person vid nära kontakt. Inkubationstiden för hepatit A är två till sex veckor, i medeltal fyra veckor, och symtomen är till en början influensaliknande med feber, illamående, aptitlöshet och så småningom gulaktig hy och ögonvita. Barn i förskoleåldern är ofta asymtomatiska men kan ändå utsöndra virus och smitta andra i sin omgivning. För att förhindra smittspridning är god handhygien viktigt, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering. Vaccin kan tas i förebyggande syfte.

Utfall

Under 2015 rapporterades 96 personer med hepatit A-infektion (incidens 0,96 fall/100 000 invånare) vilket var en ökning med 14 % jämfört med året innan. Av dessa hade 38 fall (40 %) smittats i Sverige (Figur 1). Incidensen för inhemska fall har under de senaste 10 åren varierat mellan 0,1-0,8 fall per 100 000 invånare och har sedan 2013 minskat (under 2013 ökade antalet inhemska fall på grund av ett nordiskt utbrott). År 2015 var den inhemska incidensen 0,38 (Figur 2).

Av det totala antalet fall år 2015 utgjordes 42 % (40 fall) av personer som nyligen kommit till Sverige, vilket är en märkbar ökning jämfört med tidigare år då siffran legat runt 10 % för den gruppen. Då 38 % av dessa fall uppgav att de smittats i Mellanöstern och 20 % i olika europeiska länder (Sverige ej medräknat) återspeglar detta den senaste tidens flyktingströmmar från Mellanöstern mot Europa.

Figur 1. Antal rapporterade hepatit A fall 2006-2015.Figur 1. Antal rapporterade hepatit A fall 2006-2015.
Figur 1. Antal rapporterade hepatit A fall 2006-2015.

Figur 2. Incidens (fall/100 000 invånare) av rapporterad hepatit A infektion 2006-2015.Figur 2. Incidens (fall/100 000 invånare) av rapporterad hepatit A infektion 2006-2015.
Figur 2. Incidens (fall/100 000 invånare) av rapporterad hepatit A infektion 2006-2015.

Ålder och kön

Fallen var i åldrarna 0-80 år, medianålder 12 år, och något fler män (54 %) än kvinnor smittades. Majoriteten av fallen, 70 fall (73 %), var barn och ungdomar under 20 år varav drygt hälften var män (57 %) (Figur 3).

Av de 70 fallen med barn och ungdomar utgjordes hälften av personer som nyligen kommit till Sverige. Av dessa var 69 % pojkar/män i framför allt åldrarna 10-19 år.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av hepatit A per åldersgrupp år 2015.Figur 3. Antalet rapporterade fall av hepatit A per åldersgrupp år 2015.
Figur 3. Antalet rapporterade fall av hepatit A per åldersgrupp år 2015.

Smittväg/ar

Bland de rapporterade fallen där smittväg var känt var den vanligaste smittvägen personkontakt (18 fall, 46 %) och därefter mat (13 fall, 33 %). Av de inhemska fallen hade 16 fall (majoriteten barn under 10 år) smittats via personkontakt och ytterligare sex fall via mat varav tre hade ätit frysta bär och/eller smoothies. Bär från ett av fallen analyserades men var negativt för hepatit A virus. Uppgift om smittväg saknas ofta för hepatit A fall och för 2015 var den siffran 59 % (57 fall).

Smittland

Av de rapporterade fallen med angivet smittland var 38 (40 %) smittade i Sverige och av de 52 utlandssmittade fallen hade flest smittats i Mellanöstern och i Europa (23 respektive 13 fall). De vanligaste smittländerna i dessa regioner var Syrien (12 fall) respektive Tyskland (5 fall). Andelen personer som rapporterades smittade i Syrien (23 %) var högre jämfört med tidigare år.

Geografisk spridning i Sverige

Fall av hepatit A rapporterades från de flesta länen i landet och högst incidens hade Blekinge (3,83 fall per 100 000 invånare) följt av Jämtland (3,14) och Dalarna (2,13). När det gäller inhemska fall så hade Blekinge högst incidens (1,91 fall per 100 000 invånare) följt av Kalmar (0,84) och Norrbotten (0,80).

Säsongsvariation

Under 2015 rapporterades 56 av fallen (58 %) under perioden september-december och av dessa utgjordes 62 % av personer som nyligen kommit till Sverige.

Utbrott och smittkedjor

Under 2015 förekom ett utbrott i Stockholms län som involverade åtta fall, samtliga barn under 15 år. Molekylär typning av sju av fallen visade att de hade en identisk genotyp IIIA stam (Figur 4). Ett av barnen som smittats i samband med besök i föräldrarnas ursprungliga hemland hade vid hemkomst smittat andra barn i sin närmiljö.

Ytterligare några smittkedjor, varav en involverade fall från flera olika län, identifierades under året men kunde aldrig kopplas till någon gemensam smittkälla.

Mikrobiologisk typning

Under 2015 utfördes molekylärbiologisk typning av 29 fall på Folkhälsomyndigheten och utöver detta rapporterade Sahlgrenska laboratoriet i Göteborg typningsresultat för 13 fall. Av de totalt 42 fallen utgjordes majoriteten av genotyp IB (23 fall) följt av genotyp IIIA (11 fall) och genotyp IA (8 fall) (Tabell 1).
För de 21 fall som var inhemskt smittade fördelade sig genotyperna relativt jämnt (Tabell 1) och av de 17 utlandssmittade fallen hade majoriteten olika IB-stammar (Figur 4).

Tabell 1. Genotyper och smittland 2015Tabell 1. Genotyper och smittland 2015
Tabell 1. Genotyper och smittland 2015.

(Klicka på bilden för att se den större)

Figur 4. Fylogenetiskt träd över hepatit A stammar som cirkulerat i Sverige.Figur 4. Fylogenetiskt träd över hepatit A stammar som cirkulerat i Sverige.
Figur 4. Fylogenetiskt träd över hepatit A stammar som cirkulerat i Sverige.