Hepatit A virus som orsakar inflammation i levern, utsöndras med avföringen och sprids framför allt via kontaminerat livsmedel och vatten, eller från person till person vid nära kontakt. Symtomen är feber, illamående, aptitlöshet och så småningom gulaktig hy och ögonvita. Barn i förskoleåldern är ofta asymtoma­tiska. Resenärer till endemiska områden och vissa grupper som till exempel män som har sex med män, intravenösa missbrukare och barn som besöker sina föräldrars forna hemländer har högre risk att smittas av hepatit A. Vaccin kan tas i förebyggande syfte och ger ett livslångt skydd.

Utfall

Incidensen var 0,88 fall per 100 000 invånare år 2016 och det totala antalet fall 88 vilket var en minskning jämfört med året innan. Den totala incidensen har under de senaste tio åren varierat mellan 0,57 och 1,6 fall per 100 000 invånare. Topparna under åren 2009 och 2013 kan förklaras av flera större livsmedelsburna utbrott. Incidensen för de fall som är smittade i Sverige har sedan 2013 minskat från 0,57 till 0,27 fall per 100 000 invånare.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av hepatit A infektion, 2007–2016

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av hepatit A infektion, 2007–2016

Ålder och kön

För samtliga rapporterade fall var medianåldern 9 år med en spridning 1 till 70 år. Av fallen var 45 män (51 procent) och 43 kvinnor (49 procent). Liksom föregående år var majoriteten av fallen (74 procent) barn och ungdomar under 20 år. Av dessa hade 37 fall (57 procent) smittats utomlands.

Figur 2. Antal fall av hepatit A infektion per åldersgrupp och smittland, 2016

Figur 2. Antal fall av hepatit A infektion per åldersgrupp och smittland, 2016

Smittväg

Under 2016 rapporterades 18 fall smittade via mat, 12 fall smittade via personkontakt och för 54 fall saknades uppgift om smittväg.

Av fallen smittade i Sverige hade nio fall, varav åtta barn under 10 år, smittats via personkontakt. Fyra fall rapporterade mat som misstänkt smittkälla men inga specifika livsmedel kunde identifieras.

Smittland

Under året rapporterades 27 fall som smittade i Sverige och 52 fall som smittade utomlands. Flest fall rapporterades från Somalia, Etiopien och Syrien. För nio fall saknades uppgift om smittland.

Sedan 2011 har Mellanöstern och Afrika varit de två dominerande regionerna för utlandssmittade fall (figur 3). Mest troligt återspeglar det de varierande flyktingströmmarna från dessa områden.

Figur 3. Andelen utlandssmittade fall av hepatit A i procent för olika regioner, 2007–2016

Figur 3. Andelen utlandssmittade fall av hepatit A i procent för olika regioner, 2007–2016

Geografisk fördelning i Sverige

De län som hade högst incidens var Norrbotten (2,4 fall per 100 000 invånare) följt av Uppsala (2,2) och Örebro (2,0). När det gäller fall smittade i Sverige så var incidensen högst i Uppsala (1,7), Örebro (1,0) och Västra Götaland (0,65).

För mer detaljerad information kring ålder, kön, smittväg, smittland och geografisk fördelning, se flikarna ovan.

Utbrott

Inga utbrott av hepatit A inträffade i Sverige under 2016. Däremot hade ett av de utlandssmittade fallen samma virusstam av genotyp IA som var orsaken till ett av de stora utbrotten i Europa, kopplade till framför allt sexuell smitta. Utbrotten pågick under hösten och fortsatte in under 2017. Ett flertal länder däribland Spanien, Nederländerna, England och Tyskland rapporterade fall, framför allt vuxna män, kopplade till utbrotten.

Se fördjupad information om utbrott 2016

Mikrobiologi

Molekylär typning av inhemsk smittade personer av hepatit A ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

En övervägande andel (74 procent) av fallen under 2016 var barn och ungdomar under 20 år och majoriteten (91 procent) av dessa hade utländsk härkomst. Flertalet av barnen hade smittats vid besök i föräldrarnas forna hemländer och sedan i flera fall spridit smittan vidare inom familjen efter hemkomst till Sverige. Ovaccinerade barn som besöker föräldrarnas forna hemländer utgör en tydlig riskgrupp för hepatit A-smitta. Många barn i förskoleåldern får inga symtom och kan efter hemkomst ge upphov till sekundärsmitta såväl inom som utom familjen, till exempel på förskolan. Smittspridning skulle kunna minskas med en ökad medvetenhet om vikten av att vaccinera både barn och vuxna inför resa till länder i områden där hepatit A är vanligt förekommande som till exempel Afrika och Mellanöstern.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Rapid Risk Assessment, Hepatitis A outbreaks in the EU, 20 December 2016 (ECDC)