Bakgrund

Hepatit A virus som orsakar inflammation i levern, utsöndras med avföringen och sprids framför allt via kontaminerat livsmedel och vatten, eller från person till person vid nära kontakt. Symtomen är feber, illamående, aptitlöshet och så småningom gulaktig hy och ögonvita. Barn i förskoleåldern är ofta asymtomatiska. Resenärer till endemiska områden och vissa grupper som till exempel män som har sex med män, personer som injicerar droger och barn som besöker sina föräldrars forna hemländer har högre risk att smittas av hepatit A. Vaccin kan tas i förebyggande syfte och ger ett livslångt skydd.

Utfall

År 2017 rapporterades 110 fall motsvarande en incidens av 1,1 fall per 100 000 invånare, vilket var en ökning jämfört med året innan. Av de 110 fallen smittades 36 fall i Sverige (incidens 0,4 fall per 100 000 invånare). Den totala incidensen har under de senaste 10 åren varierat mellan 0,6 och 1,6 fall per 100 000 invånare. Topparna under åren 2009 och 2013 kan förklaras av flera större livsmedelsburna utbrott och ökningen under 2017 speglar fall relaterade till pågående europeiska utbrott kopplade till sexuell smitta. Incidensen för fall smittade i Sverige låg under 2017 på motsvarande nivå som året innan.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av hepatit A-infektion, 2008–2017.

Graf som visar incidensen av hepatit A 2008-2017

Ålder och kön

För samtliga rapporterade fall var medianåldern 29 år med en spridning 1 till 83 år. Av fallen var 67 män (61 procent) och 43 kvinnor (39 procent). En relativt stor andel av fallen (39 procent) var barn och ungdomar under 20 år. Av dessa hade majoriteten (65 procent) smittats utomlands.

Figur 2. Antalet fall av hepatit A infektion per åldersgrupp och smittland, 2017.

Graf som visar antalet fall av hepatit A per åldersgrupp och smittland

Smittväg

Av de 22 fall som smittats i Sverige och där smittväg angivits hade 11 fall, varav sju barn/ungdomar under 20 år, smittats via personkontakt. Åtta fall rapporterade mat som misstänkt smittkälla men inga specifika livsmedel kunde identifieras. Ett fall smittades via blodtransfusion och hann smitta sin partner innan övriga familjemedlemmar vaccinerades. Blodgivaren som donerade blodet var symtomfri vid blodgivningstillfället och insjuknade strax efter.

Smittland

Under året rapporterades 36 fall som smittade i Sverige och 71 fall som smittade utomlands. Flest fall rapporterades från Spanien (8 fall) och Somalia (5 fall). För tre fall saknades uppgift om smittland.

Jämfört med tidigare år då Mellanöstern och Afrika varit de två dominerande regionerna för utlandssmittade fall, så var Europa den region som flest fall smittats i under 2017 (39 procent) (figur 3).

Figur 3. Andelen i procent av de utlandssmittade fallen av hepatit A som rapporterats smittade i olika regioner, 2008–2017.

Graf som visar i vilken region de utlandssmittade har smittats av hepatit A

Utbrott

Under 2017 fortsatte de europeiska utbrotten kopplade till sexuell smitta, som framför allt drabbade män som har sex med män (MSM). Sedan juni 2016 är det drygt 3 800 fall i 22 länder som tillhör utbrotten. I Sverige hade 26 personer under 2017 någon av de tre cirkulerande utbrottsstammarna av subgenotyp IA. Majoriteten av dessa (71 procent) hade smittats utomlands och framför allt i Spanien. Den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, koordinerar utbrottsutredningen tillsammans med berörda medlemsländer.

Se fördjupad information om utbrott 2017

Mikrobiologi

Molekylär typning av hepatit A ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under 2017 rapporterades en något större andel män smittade med hepatit A jämfört med tidigare år. Anledningen till detta var de fall som tillhörde de europeiska utbrotten kopplade till sexuell smitta. Majoriteten av de fall som drabbades i utbrotten var män och då framför allt män som har sex med män (MSM). ECDC och WHO utförde riskbedömningar av utbrottssituationen och en rad åtgärder, bland annat vaccination av riskgrupper och information om vikten av hygienrutiner och säkert sex, vidtogs för att försöka förhindra vidare smittspridning. Från Folkhälsomyndigheten gjordes utskick till olika nätverk bland civilsamhällets organisationer, STI-mottagningar och mediekanaler med HBTQ-fokus för att dessa i sin tur skulle kunna lyfta vikten av vaccination i kontakt med målgruppen MSM. Trots dessa åtgärder så har utbrotten fortsatt om än i minskad omfattning.

Liksom föregående år var en relativt stor andel (39 procent) av fallen under 2017 barn och ungdomar under 20 år och majoriteten av dessa hade utländsk härkomst. Flertalet av barnen hade smittats vid besök i föräldrarnas forna hemländer och sedan i flera fall spridit smittan vidare inom familjen efter hemkomst till Sverige. Ovaccinerade barn som besöker föräldrarnas forna hemländer utgör en tydlig riskgrupp för hepatit A-smitta. Många barn i förskoleåldern får inga symtom och kan efter hemkomst ge upphov till sekundärsmitta såväl inom som utom familjen, t.ex. på förskolan. Smittspridning skulle kunna minskas med en ökad medvetenhet om vikten av att vaccinera både barn och vuxna inför resa till länder i områden där hepatit A är vanligt förekommande som t.ex. Afrika och Mellanöstern.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om hepatit A

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar