Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades totalt 123 fall av hepatit A - en ökning från 2017 (110 fall). Det var den högsta siffran rapporterade fall sedan 2009 och andelen som smittats i Sverige var lika stor som andelen utlandssmittade (figur 1). Ökningen av fallen i Sverige under 2018 kan delvis relateras till ett större livsmedelsburet utbrott. Incidensen för fall smittade i Sverige minskade mellan 1999 och 2012 men från och med 2013 ses en svagt ökade trend (figur 2). För samtliga rapporterade fall var medianåldern 15 år (spridning 1-100 år) och 50 procent var kvinnor. Av de 57 utlandssmittade fallen hade cirka 69 procent smittats i Afrika och Asien vilket skiljer sig från 2017 då Europa dominerade som region (figur S1). Andelen fall med barn under 10 år ökade jämfört med 2017 och 60 procent av barnen hade smittats utomlands (figur 3). Mellan juni och juli 2018 inträffade ett utbrott som involverade 20 fall från sex olika län och samtliga var smittade i Sverige. Hos 17 av fallen kunde en identisk stam (subgenotyp IB) påvisas och samma stam identifierades i Österrike hos 14 fall. Smittan kunde kopplas till importerade frysta jordgubbar från en producent i Polen. Senare visade det sig att 26 fall i Tyskland också kunde kopplas till utbrottet, där olika jordgubbsprodukter var misstänkt smittkälla.

Utöver utbrottet hade sex fall någon av de tre stammarna av subgenotyp IA som orsakade de europeiska utbrotten kopplade till sexuell smitta under 2016-2017 (figur S2). Av de 81 fall av hepatit A som typades under 2018 var subgenotyp IB vanligast (58 procent) följt av IIIA (23 procent) och IA (18 procent) (tabell S1). Det skiljer sig från 2017 då subgenotyp IA dominerade (59 procent) och förklaras med att typer varierar mellan år beroende på utbrott och smittland.

Året 2018 var liksom de senaste åren präglat av en stor andel (53 procent) av fall bland barn och ungdomar under 20 år, ofta med utländsk härkomst. Ovaccinerade barn som besöker föräldrarnas forna hemländer utgör en riskgrupp för hepatit A-smitta. Många barn i förskoleåldern får inga symtom och kan efter hemkomst ge upphov till sekundärsmitta såväl inom som utom familjen, till exempel på förskolan. Smittspridning kan minskas med en ökad medvetenhet om vaccination av både barn och vuxna inför resa till länder i områden där hepatit A är vanligt förekommande som exempelvis Afrika, Asien och Mellanöstern.

Figur 1. Antal fall av hepatit A-infektion under åren 2009–2018.

Figur 1. Antal fall av hepatit A-infektion under åren 2009–2018.

Figur 2. Incidens av fall med hepatit A-infektion smittade i Sverige 1999–2018 justerad för utbrott samt trendkurva (negativ binomial regression).

Figur 2. Incidens av fall med hepatit A-infektion smittade i Sverige 1999–2018 justerad för utbrott samt trendkurva (negativ binomial regression).

Figur 3. Antalet fall av hepatit A-infektion per åldersgrupp och smittland under 2018.

Figur 3. Antalet fall av hepatit A-infektion per åldersgrupp och smittland under 2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om hepatit A
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)