Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 57 fall av hepatit A-infektion vilket är en minskning från 2019 (n=90; figur 1). De flesta fallen hade smittats i Sverige (61 procent) och andelen utlandssmittade fall var den lägsta som rapporterats sedan 1997 (25 procent; figur 1). Medianåldern var 29 år (spridning 1-85 år) och 56 procent av fallen var män (n=32). Andelen barn under 10 år minskade under 2020 och var 10 procent (figur 2) jämfört med åren 2015–2019 då andelen barn i genomsnitt var 38 procent.

Av fallen som smittats i Sverige (n=35) ingick totalt 20 fall i två utbrott. Det ena utbrottet inkluderade 10 fall där majoriteten var vuxna individer från fyra regioner. Den gemensamma faktorn misstänktes vara intravenöst missbruk och samtliga fall hade en identisk stam (genotyp IB). I det andra utbrottet smittades 10 personer i åldrarna 2–78 år (median 28 år) från åtta regioner med en genotyp IA stam. Den misstänkta smittkällan var frysta importerade hallon kopplade till en producent av hallon i Serbien (figur 3). Vid analys av bären kunde dock inte hepatit A-virus påvisas. Av 28 typade prover utgjordes 50 procent av subgenotyp IB (n=14), 46 procent av IA (n=13) och fyra procent av IIIA (n=1). Det skiljer sig från 2019 då subgenotyp IIIA dominerade (44 procent) och förklaras med att de båda utbrotten 2020 orsakades av subgenotyp IA respektive IB. Subgenotyper varierar mellan år beroende på utbrott och smittland.

Figur 1. Antalet fall av hepatit A-infektion smittade i Sverige, utomlands och totalt åren 2011–2020.

Linjediagram över antalet fall av hepatit A 2011-2020. En topp sågs 2018 sedan kraftig minskning.

Figur 2. Antalet fall av hepatit A-infektion per åldersgrupp smittade i Sverige och utomlands samt där uppgift saknas år 2020.

Stapeldiagram över antal fall av hepatit A 2020 per åldersgrupp. Flest fall ses i gruppen 25-29 år.

Figur 3. Fylogenetiskt träd – hepatit A under år 2020.

Fylogenetiskt träd för hepatit A under 2020

Läs mer