Under 2011 anmäldes 35 fall av hepatit D. Detta betyder att det har skett en ökning av hepatit D-fall i Sverige sedan början av 2000-talet, om än från en mycket låg nivå. Ökningen har skett bland utlandsfödda som smittats utomlands, förmodligen före immigration till Sverige. 2011 uppgavs 3 personer ha smittats i Sverige vilket ligger på samma nivå som medeltalet inhemska fall per år föregående femårsperiod. Samtliga i denna grupp var smittade via injektionsmissbruk. För 7 personer saknades dock information om smittland. Övriga var smittade i länder där hepatit D är mer vanligt förekommande än i Sverige. Majoriteten av dem var också födda i det land där de blivit smittade. Av de 35 anmälda personerna med hepatit D var 18 män, 16 kvinnor och för 1 fall saknades uppgift om kön.