Hepatit E – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Hepatit E 2015

Hepatit E-virus kan orsaka inflammation av levern. Oftast är infektionen lindrig och många personer får inga symtom alls. Hos personer som är immunsupprimerade eller har en underliggande leversjukdom kan dock infektionen i vissa fall leda till kronisk sjukdom eller leversvikt.

Viruset utsöndras med avföringen och sprids främst via kontaminerat livsmedel (till exempel otillräckligt tillagat kött från smittade djur) eller vatten. Genotyp 1 och 2 är vanligt förekommande i många låginkomstländer och ger upphov till såväl sporadiska infektioner som större, ofta vattenburna utbrott. Dessa genotyper kan orsaka hög dödlighet bland gravida (ca 25 %) och små barn. I Europa har fall av hepatit E tidigare enbart satts i samband med importsmitta, men under senare år har antalet inhemska fall ökat i såväl Sverige som i andra europeiska länder. De inhemska fallen har varit orsakade av genotyp 3, som även kan infektera olika djurslag som svin, vildsvin och hjort. Studier har visat att virusstammar av genotyp 3 från svenska fall och från svin och vildsvin i Sverige, uppvisar stora genetiska likheter. Hepatit E-virus av en typ som liknar genotyp 3 och 4 har även påvisats i svenska älgar. I Sverige har 6–9 % av befolkningen antikroppar mot hepatit E.

Utfall

År 2015 rapporterades 29 fall av hepatit E (incidens 0,29 fall/100 000 invånare) vilket var en ökning med sju fall jämfört med 2014. Av dessa hade 16 smittats i Sverige. Det totala antalet rapporterade fall har ökat sedan 2012 och de inhemska fallen har utgjort runt 50 % av dessa (figur 1). Incidensen för inhemska fall av hepatit E har ökat från 0,05 fall/100 000 invånare år 2012 till 0,16 år 2015 (figur 2).

Figur 1. Antal rapporterade hepatit E-fall 2006–2015, totalt antal smittade och smittade i Sverige.

Graf över antalet fall av hepatit E 2006-2015 i Sverige

Figur 2. Incidens (fall/100 000 invånare) av hepatit E-infektion 2006–2015.

Graf över antalet fall av hepatit E per 100 000 invånare 2006-2015.

Ålder och kön

Fallen var i åldrarna 23–71 år, medianålder 51 år, och fler män (21) än kvinnor (8) smittades. Medianåldern för de inhemska fallen (13 män och 3 kvinnor) var 46 år och något högre för män (50 år) jämfört med kvinnor (37 år). Ett av dessa fall var en gravid kvinna.

Smittväg/ar

För 11 fall varav fyra inhemskt smittade angavs misstänkt livsmedelssmitta (bland annat viltkött). Majoriteten av hepatit E fallen saknade uppgift om smittväg.

Smittland

Av fallen var 16 (55 %) inhemskt smittade. Av de 12 utlandssmittade fallen var sex smittade i Asien, fyra i Europa (Spanien och Turkiet) och två i Nordamerika respektive Karibien.

Säsongsvariation och geografisk spridning i Sverige

De inhemska fallen rapporterades från ett flertal län i framförallt mellersta och södra Sverige, och högst incidens hade Jämtland (0,78 fall/100 000 invånare) följt av Kalmar (0,42) och Västra Götaland (0,36).

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit E – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,64 0 / 0
Dalarna 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,36 1 / 0,36
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 1 / 1,74 1 / 1,75
Gävleborg 0 / 0 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 3 / 0,87 3 / 0,88 2 / 0,59 1 / 0,30 1 / 0,30 3 / 0,91 1 / 0,31 2 / 0,62 1 / 0,32 0 / 0
Jämtland 0 / 0 1 / 0,75 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 1,57 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,54 0 / 0 3 / 0,83 0 / 0 2 / 0,56 2 / 0,57 1 / 0,29 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,42 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,50 0 / 0 0 / 0 2 / 1,03 0 / 0 3 / 1,59
Norrbotten 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 2 / 0,14 2 / 0,14 4 / 0,28 1 / 0,07 2 / 0,14 2 / 0,15 3 / 0,22 4 / 0,30 1 / 0,08 1 / 0,08 0 / 0
Stockholm 4 / 0,16 7 / 0,29 1 / 0,04 4 / 0,17 5 / 0,21 6 / 0,25 2 / 0,09 12 / 0,52 8 / 0,35 10 / 0,45 8 / 0,36
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1,74 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,25 1 / 0,26 1 / 0,26 1 / 0,27 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29
Värmland 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 3 / 1,06 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,42 2 / 0,71 0 / 0 0 / 0 3 / 1,09
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,74 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,81 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 1 / 0,06 7 / 0,40 10 / 0,57 6 / 0,34 12 / 0,69 5 / 0,29 7 / 0,41 18 / 1,06 10 / 0,60 10 / 0,61 5 / 0,31
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,64 2 / 0,43 1 / 0,22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 10 / 0,09 24 / 0,23 21 / 0,20 22 / 0,21 22 / 0,21 26 / 0,25 26 / 0,25 46 / 0,45 34 / 0,34 29 / 0,29 22 / 0,23