Hepatit E – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Hepatit E 2016

Hepatit E-virus utsöndras med avföringen och sprids främst via kontaminerat livsmedel eller vatten. Oftast är infektionen lindrig och många personer får inga symtom alls. Hos personer som är immunsupprimerade (har nedsatt immunförsvar) eller har en underliggande leversjukdom kan dock infektionen i vissa fall leda till kronisk sjukdom eller leversvikt. Dödligheten är generellt låg men kan vara högre om en gravid kvinna drabbas. Hepatit E-virus kan infektera både människor och djur.

Utfall

År 2016 var incidensen 0,32 fall per 100 000 invånare och det totala antalet fall 32 vilket var en marginell ökning jämfört med året innan (29 fall). Det totala antalet rapporterade fall har ökat sedan 2012 och runt 50 procent av dessa har utgjorts av fall smittade i Sverige. Under 2016 ökade andelen smittade i Sverige till 72 procent och incidensen var 0,23 fall per 100 000 vilket är den högsta siffran någonsin (figur 1).

Figur 1. Antalet fall och incidens (fall per 100 000 invånare) av hepatit E-infektion uppdelat på totala antalet fall samt smittade i Sverige, 2007–2016.

Figur 1. Antalet fall och incidens (fall per 100 000 invånare) av hepatit E-infektion uppdelat på totala antalet fall samt smittade i Sverige, 2007–2016

Ålder och kön

För samtliga rapporterade fall var medianåldern 56 år med spridning 6 till 82 år. Av fallen var 19 män (59 procent) och 13 kvinnor (41 procent). Fall som smittas i Sverige är ofta äldre personer, framför allt män, över 50 år.

Figur 2. Antal fall av hepatit E infektion fördelat på åldersgrupp och smittland, 2016.

Figur 2. Antal fall av hepatit E infektion fördelat på åldersgrupp och smittland, 2016

Smittväg

Under 2016 rapporterades fem fall smittade via mat, ett fall smittad via personkontakt och för resterande 26 fall saknades uppgift om smittväg. Av fallen smittade i Sverige hade fyra ätit viltkött, två fall hade organtransplanterats och ett fall misstänktes smittad via personkontakt.

Smittland

Under året rapporterades 23 fall som smittade i Sverige och sex fall som smittade utomlands (figur 1). Av de utlandssmittade fallen hade alla utom ett fall smittats i Asien. För tre fall var smittland okänt.

Sedan 2012 har andelen fall smittade i Sverige legat runt 50 procent av det totala antalet rapporterade fall. Under 2016 ökade dock den andelen till 72 procent. Anledningen till detta är inte klarlagd men skulle kunna bero på en ökad medvetenhet inom sjukvården om hepatit E virus som möjlig orsak vid oklar leversjukdom, även hos patienter som inte varit utomlands.

Geografisk fördelning i Sverige

Incidensen för fall smittade i Sverige har varierat mellan länen sedan 2009 då de första inhemska fallen anmäldes. Generellt sett är det dock framför allt län i de mellersta och södra delarna av Sverige som rapporterar högst incidens.

Säsongsvariation

Under 2016 rapporterades 26 fall (81 procent) under perioden juni–december och av dessa hade 19 fall (73 procent) smittats i Sverige och fyra fall (15 procent) utomlands.

Mikrobiologi

Diagnostik för hepatit E virus utförs på Viruslaboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Sammanfattande bedömning

Antalet rapporterade fall av hepatit E fortsätter att öka och andelen fall smittade i Sverige år 2016 var den högsta siffran någonsin. En liknande utveckling ses även i Europa. En studie över den epidemiologiska situationen av hepatit E bland människor i Europa 2014/2015, visar en ökande trend av fall av hepatit E i flertalet länder. Majoriteten av dessa fall var inhemskt smittade och orsakade av genotyp 3. Orsaken till ökningen är inte helt klarlagd men det skulle kunna återspegla en sann ökning av incidensen för hepatit E i vissa delar av Europa och därigenom indikera att risken för att smittas har förändrats. Flera länder rapporterar också att andelen blodgivare som är positiva för hepatit E-virus ökar. En annan förklaring kan vara ökad medvetenhet inom sjukvården om hepatit E-virus som möjlig orsak vid oklar leversjukdom, även hos patienter som inte varit utomlands. Smittvägen för inhemska fall i Sverige och Europa är ofta okänd men misstänks framför allt ha en zoonotisk koppling.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit E – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,64 0 / 0
Dalarna 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,36 1 / 0,36
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 1 / 1,74 1 / 1,75
Gävleborg 0 / 0 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 3 / 0,87 3 / 0,88 2 / 0,59 1 / 0,30 1 / 0,30 3 / 0,91 1 / 0,31 2 / 0,62 1 / 0,32 0 / 0
Jämtland 0 / 0 1 / 0,75 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 1,57 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,54 0 / 0 3 / 0,83 0 / 0 2 / 0,56 2 / 0,57 1 / 0,29 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,42 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,50 0 / 0 0 / 0 2 / 1,03 0 / 0 3 / 1,59
Norrbotten 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 2 / 0,14 2 / 0,14 4 / 0,28 1 / 0,07 2 / 0,14 2 / 0,15 3 / 0,22 4 / 0,30 1 / 0,08 1 / 0,08 0 / 0
Stockholm 4 / 0,16 7 / 0,29 1 / 0,04 4 / 0,17 5 / 0,21 6 / 0,25 2 / 0,09 12 / 0,52 8 / 0,35 10 / 0,45 8 / 0,36
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1,74 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,25 1 / 0,26 1 / 0,26 1 / 0,27 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29
Värmland 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 3 / 1,06 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,42 2 / 0,71 0 / 0 0 / 0 3 / 1,09
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,74 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,81 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 1 / 0,06 7 / 0,40 10 / 0,57 6 / 0,34 12 / 0,69 5 / 0,29 7 / 0,41 18 / 1,06 10 / 0,60 10 / 0,61 5 / 0,31
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,64 2 / 0,43 1 / 0,22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 10 / 0,09 24 / 0,23 21 / 0,20 22 / 0,21 22 / 0,21 26 / 0,25 26 / 0,25 46 / 0,45 34 / 0,34 29 / 0,29 22 / 0,23