Hepatit E-virus är en av orsakerna till smittsam gulsot. Viruset utsöndras med avföringen och sprids främst via förorenat livsmedel eller vatten. Infektionen är oftast lindrig men kan i vissa fall leda till leversvikt eller kronisk sjukdom. Det finns fyra genotyper av hepatit E-virus. Genotyp 1 och 2 infekterar bara människor och förekommer huvudsakligen i Asien och Afrika. Genotyp 3 och 4 infekterar både människa och olika djurslag som svin, vildsvin och hjort och förekommer över hela världen. Hepatit E-virus är vanligt i många utvecklingsländer och ger upphov till såväl sporadiska infektioner som större, ofta vat¬tenburna utbrott. I industrialiserade länder har hepatit E tidigare enbart satts i samband med importsmitta men under senare år har inhemska fall påvisats. De har varit orsakade av genotyp 3. Smittkällan är ofta okänd men studier har visat att virusstammar från svenska fall och från svin och vildsvin i Sverige, uppvisar stora genetiska likheter. I Sverige har 6-9 % av befolkningen antikroppar mot hepatit E.

Utfall och trend

År 2013 rapporterades 16 fall av hepatit E varav 5 kvinnor och 11 män. Fallen var i åldrarna 22-86 år, medianålder 48 år. Av dessa var åtta inhemskt smittade. Av de sex utlandssmittade fallen var två smittade i Europa och fyra i Asien. För resterande två fall saknades uppgift om smittland. Misstänkt livsmedelssmitta angavs för ett inhemskt och ett utlandssmittat fall. För övriga fall var smittvägen okänd. Flest inhemska fall rapporterades från juni till november (5 fall) från ett flertal län i mellersta och södra Sverige. Av det totala antalet fall rapporterades hälften från Stockholms län.

Under de senaste 10 åren har 3-16 fall av hepatit E rapporterats årligen i Sverige och de första inhemska fallen anmäldes 2009 (figur1). Antalet, både inhemska och utlandsmittade för 2013 var det högsta som någonsin rapporterats.

Hepatit E
Figur 1. Antal rapporterade hepatit E fall 2003-2013

Sammanfattande bedömning

Studier visar att inhemska fall av hepatit E förekommer i industrialiserade länder i högre utsträckning än vad man tidigare varit medveten om. De inhemska hepatitfallen i Sverige är oftare äldre och medelålders män än fallen i utvecklingsländer. Även om en hepatit E infektion oftast är lindrig så kan den hos immunsupprimerade personer leda till kronisk sjukdom. Hos personer med underliggande leversjukdom kan en hepatit E infektion leda till leversvikt och död. Det är därför av stor vikt att sjukvården är medveten om möjligheten av hepatit E vid oklar leversjukdom, även hos patienter som inte varit utomlands. Då en zoonotisk koppling finns är det också viktigt med god hygien vid omhändertagande och tillagning av gris- och vildsvinskött för att undvika smitta.