Hepatit E-virus är en av orsakerna till smittsam gulsot. Viruset utsöndras med avföringen och sprids främst via förorenat livsmedel eller vatten. Infektionen är oftast lindrig men kan i vissa fall leda till leversvikt eller kronisk sjukdom. Det finns fyra genotyper av hepatit E-virus. Genotyp 1 och 2 infekterar bara människor och förekommer huvudsakligen i Asien och Afrika. Genotyp 3 och 4 infekterar både människa och olika djurslag som svin, vildsvin och hjort och förekommer över hela världen. Hepatit E-virus är vanligt i många utvecklingsländer och ger upphov till såväl sporadiska infektioner som större, ofta vattenburna utbrott. I industrialiserade länder har hepatit E tidigare enbart satts i samband med importsmitta men under senare år har sporadiska inhemska fall påvisats. Majoriteten av dessa har varit orsakade av genotyp 3. Smittkällan är ofta okänd men studier har visat att virusstammar från svenska fall och från svin och vildsvin i Sverige, uppvisar stora genetiska likheter. Hepatit E har även påvisats i älgar. I Sverige har 6-9 % av befolkningen antikroppar mot hepatit E.

Utfall och trend

År 2014 rapporterades 22 fall av hepatit E (incidens 0,2 fall/100 000 invånare) vilket var en ökning med sex fall sedan 2013. Under de senaste 10 åren har 5-22 fall av hepatit E rapporterats årligen i Sverige och de första inhemska fallen anmäldes 2009 (figur1). Andelen inhemska fall har under de tre senaste åren utgjort 50 % av det totala antalet rapporterade fall. Antalet, både inhemska och utlandsmittade för 2014 var det högsta som någonsin rapporterats.

Hepatit E Rapporterade fall under 2005-2014
Figur 1. Antal rapporterade hepatit E fall 2005-2014

Ålder och kön

Fallen var i åldrarna 26-70 år. Medianåldern var något högre för män (54 år) jämfört med kvinnor (45 år). Fler män (15) än kvinnor (7) smittades.

Smittväg/ar

För majoriteten av fallen (73 %) saknades uppgift om smittväg. Misstänkt livsmedelssmitta angavs för sex fall varav två var inhemskt smittade.

Smittland

Av fallen var 11 (50 %) inhemskt smittade. Av de utlandssmittade fallen var två smittade i Europa, sex i Asien och tre i Nordafrika.

Säsongsvariation och geografisk spridning i Sverige

Av de inhemska fallen rapporterades fyra under sommarmånaderna juni-augusti och ytterligare fyra i december. Majoriteten av de utlandssmittade fallen (64 %) rapporterades mellan maj och augusti. Fall av hepatit E rapporterades från ett flertal län i framförallt mellersta och södra Sverige.

Sammanfattande bedömning

Studier visar att inhemska fall av hepatit E förekommer i industrialiserade länder i högre utsträckning än vad man tidigare varit medveten om. De inhemska hepatitfallen i Sverige är oftare äldre och medelålders män än fallen i utvecklingsländer. Även om en hepatit E infektion oftast är lindrig så kan den hos immunsupprimerade personer leda till kronisk sjukdom. Hos personer med underliggande leversjukdom kan en hepatit E infektion leda till leversvikt och död. Det är därför av stor vikt att sjukvården är medveten om möjligheten av hepatit E vid oklar leversjukdom, även hos patienter som inte varit utomlands. Då en zoonotisk koppling finns är det också viktigt med god hygien vid omhändertagande och tillagning av gris- och vildsvinskött för att undvika smitta.