Hepatit E-virus kan orsaka inflammation av levern. Oftast är infektionen lindrig och många personer får inga symtom alls. Hos personer som är immunsupprimerade eller har en underliggande leversjukdom kan dock infektionen i vissa fall leda till kronisk sjukdom eller leversvikt.

Viruset utsöndras med avföringen och sprids främst via kontaminerat livsmedel (till exempel otillräckligt tillagat kött från smittade djur) eller vatten. Genotyp 1 och 2 är vanligt förekommande i många låginkomstländer och ger upphov till såväl sporadiska infektioner som större, ofta vattenburna utbrott. Dessa genotyper kan orsaka hög dödlighet bland gravida (ca 25 %) och små barn. I Europa har fall av hepatit E tidigare enbart satts i samband med importsmitta, men under senare år har antalet inhemska fall ökat i såväl Sverige som i andra europeiska länder. De inhemska fallen har varit orsakade av genotyp 3, som även kan infektera olika djurslag som svin, vildsvin och hjort. Studier har visat att virusstammar av genotyp 3 från svenska fall och från svin och vildsvin i Sverige, uppvisar stora genetiska likheter. Hepatit E-virus av en typ som liknar genotyp 3 och 4 har även påvisats i svenska älgar. I Sverige har 6–9 % av befolkningen antikroppar mot hepatit E.

Utfall

År 2015 rapporterades 29 fall av hepatit E (incidens 0,29 fall/100 000 invånare) vilket var en ökning med sju fall jämfört med 2014. Av dessa hade 16 smittats i Sverige. Det totala antalet rapporterade fall har ökat sedan 2012 och de inhemska fallen har utgjort runt 50 % av dessa (figur 1). Incidensen för inhemska fall av hepatit E har ökat från 0,05 fall/100 000 invånare år 2012 till 0,16 år 2015 (figur 2).

Figur 1. Antal rapporterade hepatit E-fall 2006–2015, totalt antal smittade och smittade i Sverige.

Graf över antalet fall av hepatit E 2006-2015 i Sverige

Figur 2. Incidens (fall/100 000 invånare) av hepatit E-infektion 2006–2015.

Graf över antalet fall av hepatit E per 100 000 invånare 2006-2015.

Ålder och kön

Fallen var i åldrarna 23–71 år, medianålder 51 år, och fler män (21) än kvinnor (8) smittades. Medianåldern för de inhemska fallen (13 män och 3 kvinnor) var 46 år och något högre för män (50 år) jämfört med kvinnor (37 år). Ett av dessa fall var en gravid kvinna.

Smittväg/ar

För 11 fall varav fyra inhemskt smittade angavs misstänkt livsmedelssmitta (bland annat viltkött). Majoriteten av hepatit E fallen saknade uppgift om smittväg.

Smittland

Av fallen var 16 (55 %) inhemskt smittade. Av de 12 utlandssmittade fallen var sex smittade i Asien, fyra i Europa (Spanien och Turkiet) och två i Nordamerika respektive Karibien.

Säsongsvariation och geografisk spridning i Sverige

De inhemska fallen rapporterades från ett flertal län i framförallt mellersta och södra Sverige, och högst incidens hade Jämtland (0,78 fall/100 000 invånare) följt av Kalmar (0,42) och Västra Götaland (0,36).