Bakgrund

Hepatit E virus utsöndras med avföringen och sprids främst via kontaminerat livsmedel eller vatten. Oftast är infektionen lindrig och många personer får inga symtom alls. Hos personer som är immunsupprimerade (har nedsatt immunförsvar) eller har en underliggande leversjukdom kan dock infektionen i vissa fall leda till kronisk sjukdom eller leversvikt. Dödligheten är generellt låg men kan vara högre om en gravid kvinna drabbas. Hepatit E virus kan infektera både människor och djur.

Utfall

År 2017 rapporterades 42 fall motsvarande en incidens av 0,4 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med året innan (32 fall). Det totala antalet rapporterade fall har ökat stadigt sedan 2012 (figur 1). Under 2017 rapporterades 22 fall smittade i Sverige och incidensen var 0,2 fall per 100 000 invånare (figur 2).

Figur 1. Antal fall av hepatit E-infektion, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av hepatit E i Sverige 2008-2017

Figur 2. Incidens (fall per 100 000 invånare) av hepatit E-infektion, 2008–2017.

Graf som visar incidens av hepatit E-infektion 2008-2017

Ålder och kön

För samtliga rapporterade fall var medianåldern 50 år med spridning 8 till 87 år (figur 3). Av fallen var 25 män (60 procent) och 17 kvinnor (40 procent). Fall som smittas i Sverige är ofta äldre personer, framför allt män över 50 år. Under 2017 rapporterades dock en något lägre andel personer över 50 år (50 procent) jämfört med året innan (64 procent).

Figur 3. Antalet fall av hepatit E-infektion fördelat på åldersgrupp och smittland, 2017.

Graf över antalet fall av hepatit E-infektion fördelat på åldersgrupp och smittland år 2017

Smittväg

För den absoluta majoriteten av de rapporterade fallen saknas information om smittväg.

Smittland

Under året rapporterades 22 fall smittade i Sverige och 14 fall smittade utomlands. Av de utlandssmittade fallen hade 11 fall smittats i Asien och tre fall i Europa. För sex fall var smittland okänt. Sedan 2012 har andelen fall smittade i Sverige legat runt 50 procent av det totala antalet rapporterade fall.

Säsongsvariation

Liksom föregående år rapporterades ungefär hälften av fallen smittade i Sverige under sommarmånaderna.

Mikrobiologi

Diagnostik för hepatit E-virus utförs på mikrobiologiska laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Sammanfattande bedömning

Antalet rapporterade fall av hepatit E fortsätter att öka och minst hälften av fallen är smittade i Sverige. En studie över den epidemiologiska situationen av hepatit E i Europa (ECDC Surveillance Report: Hepatitis E cases in the EU/EEA, 2005-2015) visar en ökande trend av fall av hepatit E i flertalet länder. Majoriteten av dessa fall var inhemskt smittade och orsakade av genotyp 3. Orsaken till ökningen är inte helt klarlagd men det skulle kunna återspegla en sann ökning av incidensen för hepatit E i vissa delar av Europa och därigenom indikera att risken för att smittas har förändrats. Flera länder rapporterar också att andelen blodgivare som är positiva för hepatit E-virus ökar. Smittvägen för inhemska fall i Sverige och Europa är ofta okänd men misstänks framför allt ha en zoonotisk koppling.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om hepatit E

Tabellsamling – årsrapporter 2017

ECDC-report: Hepatitis E cases in the EU/EEA, 2005-2015