Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 26 fall av hepatit E-infektion. Det är färre fall jämfört med 2017 (n=42) men eftersom det är få fall totalt sett är det svårt att uttala sig om ett trendbrott (figur 1). Medianåldern var 53 år (spridning 14-75 år) varav 16 män och 10 kvinnor. Fall som smittas i Sverige är ofta äldre personer, framför allt män över 50 år. Under 2018 var 56 procent (10/18) av fallen över 50 år (figur 2).

Arton av de 26 fallen smittades i Sverige och sex fall smittades utomlands varav två i Europa. Andelen fall smittade i Sverige har sedan 2012 utgjort minst 50 procent av det totala antalet rapporterade fall. Information om smittväg saknas för majoriteten av fallen.

Antalet rapporterade fall av hepatit E minskade för första gången sedan 2012 men andelen fall smittade i Sverige fortsatte dock att utgöra över hälften av fallen. Smittvägen för inhemska fall i såväl Sverige som i Europa är ofta okänd men misstänks framför allt ha en zoonotisk koppling.

Figur 1. Antalet fall av hepatit E-infektion per smittland under åren 2009–2018.

Graf över antalet fall av hepatit E pr smittland 2009-2018

Figur 2. Antalet fall av hepatit E-infektion smittade i Sverige per åldersgrupp och kön under 2018.

Graf över antalet fall av hepatit E smittade i Sverige per åldersgrupp och kön 2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om hepatit E
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)