Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 26 fall av hepatit E-infektion vilket är lika många som 2018 men färre än vad som rapporterades under åren 2015-2017. Sett över hela 2000-talet har antalet fall dock ökat något och då främst inhemskt smittade (figur 1). För sjukdomsfallen under 2019 var medianåldern 47 år (spridning 1-79 år) och samtliga fall utom ett var vuxna (figur 2). Könsfördelningen var jämn (män: n=14; kvinnor: n=12) och åldersfördelningen för respektive kön var likartad förutom ett jämförelsevis större antal män i åldersgruppen 25-29 år. Tio av de 26 fallen 2019 rapporterades smittade i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2018, medan 11 fall smittades utomlands, en ökning jämfört med föregående år (figur 1). Av de utlandssmittade uppgavs fyra ha smittats i Pakistan och fyra i Europa. För majoriteten av fallen saknas information om smittväg.
Ökningen av antalet rapporterade fall av hepatit E som har observerats framförallt under det senaste decenniet ser ut att ha avstannat. Det som främst driver denna utveckling är en minskning av antalet inhemskt smittade.

Figur 1. Antalet fall av hepatit E-infektion uppdelade utifrån uppgift om smittland under åren 2000–2019.

Figur 2. Antalet fall av hepatit E-infektion per åldersgrupp och kön under 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om hepatit E
Tabellsamling – årsrapporter 2019