Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 23 fall av hepatit E-infektion, vilket är något färre än 2019 (n=26, figur 1). Sju av fallen hade dock smittats flera år tidigare och rapporterades under 2020 efter att ha upptäckts via en vetenskaplig studie. Medianåldern var 58 år (spridning 7–78 år) och 65 procent av fallen var män (n=15). Liksom tidigare år var fallen som smittats i Sverige övervägande män över 50 år. Av fallen smittades 35 procent (n=8) i Sverige och 22 procent (n=5) utomlands. För övriga fall saknades information om smittland.

Det totala antalet rapporterade fall av hepatit E har minskat sedan 2017. Andelen fall som smittats i Sverige har sedan 2012 utgjort minst 50 procent av det totala antalet fall men andelen fall minskade från och med 2019.

Figur 1. Antalet fall av hepatit E-infektion smittade i Sverige, utomlands, där uppgift saknas samt totalt under åren 2011–2020.

Linjediagram över antalet fall med hepatit E 2011-2020. En topp sågs 2017 därefter minskning.

Läs mer