Influensa – sjukdomsstatistik

Lyssna

Influensa är sedan 1 december 2015 anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Laboratorieanmälan ska göras för patienter som har positiv laboratorieanalys men ingen klinisk anmälan behövs.

Folkhälsomyndigheten följer löpande influensans geografiska utbredning och förlopp via olika indikatorer och rapporteringssystem. Under perioden vecka 40 till vecka 20 sammanfattas läget i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje influensasäsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas nedan.

Influensa veckorapporter

Fall per län/region och vecka säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 33 kB)

Fall per ålder och kön säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 16 kB)

Fall per vecka och influensatyp säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 22 kB)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Influensa 2015–2016

Säsongsvariation

Influensa återkommer varje vinter med varierande omfattning och egenskaper. Figur 1 visar antalet laboratorieverifierade fall per vecka mellan 2010 och 2016 med dominerande influensatyp(er) angivna. I figuren markeras vecka 40 varje år med en asterisk (*).

Figur 1. Antalet laboratorieverifierade fall av influensa per vecka, 2010–2016.

Antal fall av influensa per vecka 2010-2016

Överlag har antalet prov analyserade för influensa ökat under perioden sedan pandemin 2009, då ett lyft skedde i laboratoriemetoder och kapacitet i Sverige och globalt (se trendlinje ovan). Samtliga prov analyseras med molekylära metoder som är känsligare och snabbheten samt tillgängligheten för analys dygnet runt samt alla dagar i veckan hos de flesta laboratorierna har ökat, vilket ökar värdet av provtagningen för behandlande läkare och gör att fler prov tas.

Nytt för året

Influensa är sedan 1 december 2015 anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska laboratorieanmälan göras för patienter som har positiv laboratorieanalys. Samtidigt som influensa blev anmälningspliktig togs den specifika anmälningsplikten bort för influensa A(H1N1)pdm09 som infördes under pandemin 2009, inklusive den kliniska anmälningsplikten för sjukhusvårdade fall. Att anmälningsplikten förändrats betyder att laboratorierna har kunnat förenkla sina analyser och följden har blivit att få laboratorier fastställer subtyp för influensa A-positiva prover.

Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255) (rkrattsdb.gov.se)

Sammanfattande bedömning

Säsongen 2015–2016 dominerades av influensa A(H1N1)pdm09 med en mindre våg av influensa B/Victoria mot slutet av säsongen. Under säsongen sågs en hög aktivitet, men något färre laboratorieverifierade fall jämfört med den föregående, intensiva säsongen. Epidemin startade vecka 49 och toppen bland laboratoriefallen inföll vecka 6. Medianåldern för de laboratorieverifierade influensa A-fallen var 48 år, och 33 år för influensa B. Under säsongen rapporterades många svårt influensasjuka och en signifikant överdödlighet uppmättes i åldersgruppen 15–64 år. Av intensivvårdade fall tillhörde knappt hälften åldersgruppen 40–64 år och över hälften av dessa tillhörde inte en medicinsk riskgrupp för svår influensasjukdom. Vaccinationstäckningen bland personer 65 år eller äldre låg kvar på samma nivå som säsongen 2014–2015, knappt 50 procent.

Viruskarakteriseringen av prov från sentinelprovtagningen och från laboratorier i landet visade att de flesta cirkulerande stammar av liknade de stammar som ingick i säsongsinfluensavaccinet, men eftersom B/Yamagata ingick i det trivalenta vaccinet gav det inget skydd mot den cirkulerande B/Victoria-stammen. Endast två prov från patienter med A(H1N1)pdm09 var resistenta mot antiviralen oseltamivir, och båda de proverna var tagna från patienter som behandlats med oseltamivir. Inga andra analyserade prover visade resistens mot neuraminidashämmarna oseltamivir och zanamivir.

Mer information om åldersfördelning av fall, fall inom intensivvård, överdödlighet, vaccinationstäckningen samt subtypning och viruskarakterisering finns att läsa i säsongsrapporten nedan.

Läs mer