Influensa – sjukdomsstatistik

Lyssna

Influensa är sedan 1 december 2015 anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Laboratorieanmälan ska göras för patienter som har positiv laboratorieanalys men ingen klinisk anmälan behövs.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande influensans geografiska utbredning och förlopp via olika indikatorer och rapporteringssystem. Under perioden vecka 40 till vecka 20 sammanfattas läget i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje influensasäsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas nedan.

Influensa veckorapporter

Fall per län/region och vecka säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 33 kB)

Fall per ålder och kön säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 16 kB)

Fall per vecka och influensatyp säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 22 kB)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Influensa 2016–2017

Bakgrund

Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong och orsakas av influensavirus. Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk, och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst torrhosta som förvärras genom att slemhinnan i luftvägarna angrips. När någon har influensa finns virus framförallt i svalget och övre luftvägarna. Virus sprids som aerosol-, dropp- eller kontaktsmitta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk att få svår sjukdom om de får influensa att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Detta gäller personer som har underliggande riskfaktorer såsom graviditet, kronisk hjärt- eller lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller annan svår, kronisk sjukdom samt personer som är 65 år eller äldre.

Vaccin mot influensa

Utfall

Under säsongen 2016–2017 rapporterades 12 360 laboratorieverifierade fall av influensa A och 708 laboratorieverifierade fall av influensa B. Antalet rapporterade fall var högre än föregående säsong men även antalet analyserade prover ökade. Totalt sett var 95 procent av fallen influensa A och av de prover som subtypats var mer är 99 procent A(H3N2) (figur 1).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av influensa per vecka, 2010–2011 till 2016–2017 och dominerande influensatyp(er) per säsong. Antalet fall ökar vintertid respektive säsong.

Graf som visar antalet fall av influensa per vecka 2010-2017

Ålder och kön

Majoriteten av influensafallen sågs bland personer 65 år och äldre, incidensen bland dessa var 411 fall per 100 000. Högst incidens sågs bland personer 90–94 år med 1 231 fall per 100 000 invånare. Medianåldern för influensa A-fallen var 73 år, vilket reflekterar att influensa A(H3N2), som ofta drabbar äldre personer, cirkulerat. Medianåldern för influensa B fall var 58 år. Fler kvinnor (52 procent) än män (48 procent) fick en laboratoriebekräftad influensadiagnos.

Säsongsvariation

Säsongen 2016–2017 startade tidigt och två vågor av influensa A(H3N2) sågs (figur 1). Först kulminerade antalet laboratorieverifierade fall vecka 52 år 2016, främst i Norrland och delar av Svealand, huvudsakligen i Värmlands, Dalarnas och Stockholms län. Efter en nedgång ökade sedan antalet fall igen och kulminerade vecka åtta 2017, främst i övriga län i Svealand samt i Götaland.

Även andelen analyserade prover som var positiva för influensa visade en liknande trend med toppar under vecka 52, 2016 respektive vecka sju, 2017.

Mikrobiologi

Influensa ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning

Säsongen 2016–2017 dominerades av influensa A(H3N2) som kom i två vågor. Säsongen var intensiv med fler laboratorieverifierade fall jämfört med föregående säsonger med en första intensiv topp i norra delen av landet och en andra topp i söder. Säsongen var intensiv och särskilt svår för personer i åldern 65 år och äldre, med hög influensarelaterad överdödlighet mellan vecka 51 2016 och vecka 11 2017.

Snabbheten samt tillgängligheten för analys dygnet runt samt alla dagar i veckan hos de flesta laboratorierna har ökat under de senaste åren vilket betyder att fler prov tas.

Mer information om rapporterade influensafall, sentinelövervakning, syndromövervakning, fall inom intensivvård, överdödlighet, vaccinationstäckningen samt subtypning och viruskarakterisering finns att läsa i säsongsrapporten nedan (Influenza in Sweden 2016–2017 Season).

Läs mer