Influensa – sjukdomsstatistik

Lyssna

Influensa är sedan 1 december 2015 anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Laboratorieanmälan ska göras för patienter som har positiv laboratorieanalys men ingen klinisk anmälan behövs.

Folkhälsomyndigheten följer löpande influensans geografiska utbredning och förlopp via olika indikatorer och rapporteringssystem. Under perioden vecka 40 till vecka 20 sammanfattas läget i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje influensasäsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas nedan.

Influensa veckorapporter

Fall per län/region och vecka säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 33 kB)

Fall per ålder och kön säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 16 kB)

Fall per vecka och influensatyp säsongerna 2015/2016–2019/2020 (Excel, 22 kB)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Influensa 2017–2018

Sammanfattning och bedömning

Antal rapporterade fall av influensa nådde en mycket hög nivå under säsongen 2017–2018 (figur 1). Säsongen dominerades av influensa B/Yamagata med en efterföljande våg av influensa A. Både antalet analyserade prov och antalet laboratorieverifierade fall ökade under 2017-2018 jämfört med tidigare säsonger (tabell 1). Andelen analyserade prover positiva för influensa var 23 procent under säsongen, vilket indikerar att säsongen var intensiv. Antalet analyserade fall ökade inom akut-, öppen och slutenvården jämfört med tidigare säsonger (figur 2) och den största ökningen sågs inom öppenvården. Influensa B stod för 64 procent av de laboratorieverifierade fallen och de flesta fall fanns bland personer 65 år och äldre (incidens 359 fall per 100 000 invånare i åldersgruppen). Vecka 12 skiftade dominansen från influensa B till A som fortsatte dominera resten av säsongen. Av de typade influensa A-fallen var 65 procent av subtypen A(H3N2) i laboratorieövervakningen. Liksom för influensa B drabbades främst personer 65 år och äldre (58 procent av de laboratorieverifierade fallen; incidens 211 fall per 100 000 invånare).

Under de inledande veckorna av influensaepidemin hade Norrland och Svealand en högre incidens av laboratorieverifierade fall jämfört med Götaland. Under jul- och nyårsveckorna nådde Norrland en första topp i incidens under vecka 52-1 för att sedan nå en andra topp under vecka 6 medan incidensen i Svealand och Götaland var högst under vecka 7. Andelen positiva prover följde samma mönster. Alla analyserade stammar visade antigenisk likhet med vaccinstammen för A(H1N1)pdm09. Influensa B/Yamagata-stammarna var antigeniskt lik vaccinstammen i det fyrvalenta vaccinet. Majoriteten av A(H3N2)- stammarna hade sämre likhet med äggodlad vaccinstam som därför byttes ut inför säsongen 2018-2019. Enligt interimsrapporten från det europeiska nätverket I-MOVE där Folkhälsomyndigheten deltar visade att vaccinationseffekten för B/Victoria i det trivalenta säsongsinfluensavaccinet gav korsskydd mot B/Yamagata som cirkulerade under säsongen. Endast en av 347 analyserade stammar var resistent mot oseltamivir (inte mot zanamivir).

Sammantaget dominerades säsongen av influensa B, och det har bara hänt under två av de föregående 21 säsongerna. Snabbare och mer tillgänglig influensaanalys av prover har troligtvis bidragit till den stora ökningen av rapporterade fall från öppenvården. Under de senaste åren har influensadiagnostik också implementerats på flera sjukhus som inte har mikrobiologiska laboratorier, detta möjliggör snabb diagnostik på fler sjukhus än tidigare, samtidigt börjar fler utföra influensadiagnostik dygnet runt alla dagar i veckan.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade fall av influensa för säsongerna under åren 2009-2018.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade fall av influensa för säsongerna under åren 2009-2018.

Figur 2. Antal laboratorieverifierade fall av influensa per vårdnivå de tre senaste säsongerna. Ett mindre antal analyser är exkluderade eftersom vårdnivån på provtagningen inte kunde fastställas.

Figur 2. Antal laboratorieverifierade fall av influensa per vårdnivå de tre senaste säsongerna

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer), antal analyserade prov och andelen positiva per säsong, de senaste fem säsongerna.
Säsong Antal laboratorieverifierade fall Antal analyserade prov Andel positiva
2013-2014 2 607 22 330 12 %
2014-2015 10 389 42 688 24 %
2015-2016 9 150 48 135 19 %
2016-2017 13 069 68 241 19 %
2017-2018 20 686 88 837 23 %

Läs mer