Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.

Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014

Sjukdomsinformation

Kikhosta 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 11 fall av kikhosta i Sverige motsvarande en incidens av 0,1 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en minskning med 96 procent jämfört med 2020 (n=269; incidens 2,6). De rapporterade fallen hade en åldersspridning mellan 0–80 år, varav fyra fall var barn 0–17 år. Sedan 2014 har antalet fall av kikhosta bland spädbarn minskat signifikant (2014, 121 fall; 2020, 19 fall). Under 2021 rapporterades endast ett fall av kikhosta bland spädbarn.

Antalet rapporterade fall av kikhosta var på en historiskt låg nivå under 2021. En minskad cirkulation av kikhostebakterien kan leda till en minskad immunitet i befolkningen. Tidigare år har en period av låg incidens följts av år med ett högt antal fall. Senast sågs en sådan markant ökning 2014.

Figur 1. Incidensen av kikhosta för alla åldrar respektive barn under 1 år under åren 2007–2021.

Linjediagram som visar incidens av kikhosta för alla åldrar samt barn under ett år. Diagrammet visar att antalet fall sjunkit kraftigt under 2020 och 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer