Under året anmäldes 2 705 fall av kikhosta jämfört med 1 749 fall under 1999.