Under året rapporterades 1 350 fall av kikhosta (15,1 per 100 000) varav 1 151 var verifierade med odling eller PCR (12,9/100 000). Incidensen rapporterad kikhosta varierade kraftigt mellan landstingen: från 1,3 fall per 100 000 i Blekinge till 35,2 per 100 000 i Jämtland. De landsting som hade de högsta incidenstalen ligger spridda över landet – Kalmar, Västra Götaland, Dalarna och Jämtland, medan angränsande områden ofta haft en betydligt lägre incidens. Detta talar emot att siffrorna speglat en successiv geografisk spridning från landsting till landsting. Snarare kan det vara uttryck för att det förelegat en kraftig och varierande underrapportering av kikhosta i många landsting.

Den rapporterade kikhostan har minskat kraftigt sedan kikhostevaccin återinfördes 1996. Barn födda 1996 eller senare och som fått acellulärt kikhostevaccin under spädbarnsåret har en låg incidens av kikhosta. I en särskild uppföljning av odlingsverifierad kikhosta har vi sett en kraftig, successiv minskning av kikhosta hos barn över ett års ålder. Bland de vaccinerade årsgrupperna har högst incidens noterats i tidig skolålder. För år 2002 gällde detta barn födda 1994-95, d.v.s. barn som under året var 7–8 år. Se figur. De kikhostefall som anmäldes hos barn under ett års ålder inträffade till övervägande delen innan barn hunnit få det skydd som uppnås efter de två första vaccinationerna vid tre respektive fem månaders ålder.

Även i andra länder har kikhosta fortsatt att cirkulera trots en hög anslutning till de allmänna vaccinationsprogrammen. I de flesta länder har antalet rapporterade fall av kikhosta ökat bland äldre barn och vuxna, vilket kan stå för en reell ökning eller ett ökat medvetande om att kikhostan fortfarande cirkulerar.