Efter återinförande av kikhosta i det allmänna vaccinationsprogrammet 1996 har sjukdomen minskat kraftigt, mest i vaccinerade åldersgrupper. Förra året rapporterades totalt 664 fall, vilket innebär en halvering jämfört med året innan. Under de vaccinfria åren cirkulerade kikhosta med toppar vart 3-5 år, och i viss mån verkar det mönstret hålla i sig. En halvering av antalet fall under 2003 passar in i det mönstret, eftersom senaste toppen var 1999-2000. De senaste fem åren har vi haft 25-26-11-13-7 odlingsverifierade fall per 100 000 invånare, vilket är lika lågt som på 60-talet när ett fungerande kikhostevaccin av helcellstyp användes. Så sent som 1994 rapporterades i Sverige 150 odlingsverifierade fall per 100 000 invånare.

Fördjupad övervakning av kikhosta

För att bedöma de nya vaccinernas effektivitet på längre sikt pågår sedan hösten 1997 en fördjupad uppföljning av kikhosta bland de årskullar som är vaccinerade enligt det nya programmet, med telefonintervjuer kring alla fall av odlingsverifierad kikhosta. Denna uppföljning visar att de allra flesta fallen bland barn under ett år inträffar bland dem som är ovaccinerade eller som har fått endast en dos – förra året insjuknade 92 av 114 spädbarn före fem månaders ålder. Att lägga märke till är att 3-5 mån gamla barn, som fått sin första vaccination, har en betydligt lägre risk för att bli sjukhusinlagda på grund av kikhosta jämfört med barn under tre månader. Enbart åldersskillnaden kan knappast förklara detta, det vill säga även om första dosen inte skyddar mot insjuknande så är det troligt att den ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom. Totalt rapporterades förra året bland spädbarn 230 fall/100 000, vilket ska jämföras med cirka 600-800/100 000 under åren 1994-95. SMI har i samarbete med smittskyddsenheterna i landet under 2002 påbörjat en intensifierad övervakning av kikhosta hos de yngsta barnen (som inte hunnits vaccineras) för att hitta kompletterande vaccinationsstrategier för ökat skydd även för denna åldersgrupp.

Värdet av en påfyllnadsdos kikhostevaccin kring skolstarten diskuteras i Sverige och internationellt, liksom också andra strategier som mer specifikt skulle kunna minska riskerna för och med kikhosta under sex månaders ålder.