Under 2006 anmäldes 795 fall av kikhosta, varav 617 fall anmäldes endast från mikrobiologiska laboratorier. Flest fall anmäldes från Skåne (195) och Stockholm (191).

Trender

Kikhosta går normalt i vågor med 3–4 års mellanrum och år 2006 var, liksom år 2003, ett år med låg förekomst. Dessa två år har hittills den lägsta förekomst av kikhosta sedan de nya a-cellulära kikhostevaccinerna infördes i barnvaccinationsprogrammet år 1996.

Ålder

Under året noterades dessutom för första gången en åldersspecifik förekomst bland spädbarn understigande 100/105. Fortfarande insjuknar dock ett hundratal spädbarn varje år och under åren 1997–2006 har totalt 9 spädbarn avlidit i kikhosta. Flera av barnen var försenade i sin vaccinationsstart, däribland 4 för tidigt födda barn.

Den fördjupade uppföljning av inkomna laboratorieanmälningar som pågår sedan 1997 visar en kvarstående hög förekomst av kikhosta bland de minsta spädbarnen – särskilt bland ovaccinerade barn under 3 månaders ålder och bland 3–5 månader gamla barn som endast fått en dos.

Enligt Socialstyrelsens ännu gällande rekommendation från 1982 bör kikhosteexponerade barn under 6 månader ges postexpositionsprofylax med erythromycin, medan smittade barn 6–12 månader bör erhålla tidig behandling. Under de 9 åren av fördjupad kikhosteuppföljning har andelen behandlade barn i åldersgrupperna <3 månader, 3–<5 månader och 5–<12 månader varit 92 %, 79 % and 70 %. För spädbarn såväl som för andra barngrupper visar uppföljningen att antibiotikabehandling som insätts inom en vecka efter hoststart förkortar sjukdomsepisodens längd och minskar antalet dagar med då barnen har hosta med kikningar.

Förändring av vaccinationsprogrammet

Kikhostan har minskat kraftigt hos förskolebarn sedan återinförandet av kikhostevaccination i Sverige 1996, vilket också var målsättningen när programmet infördes. Dessutom visar vaccinationsuppföljningen att skyddseffekten börjar avta 6–7 år efter de 3 vaccinationerna under spädbarnsåret, vilket tyder på behov av påfyllnadsdos.

Socialstyrelsen har efter förslag från en särskilt tillsatt expertgrupp nu genomfört en revidering av vaccinationsprogrammet. Det nya programmet träder i kraft för barn födda från år 2002 och innefattar en fjärde dos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta vid 5–6 år, samt ytterligare en boostervaccination mot dessa 3 sjukdomar i skolans årskurs 8–9. Barn födda till och med 2001 fortsätter enligt det tidigare programmet, vilket sedan läsåret 2005/2006 innefattar ett tillägg av kikhostevaccin till fjärde dosen mot difteri/stelkramp i skolans årskurs 4.

Kikhosta

Figur. Genomsnittlig åldersspecifik av odlings- eller PCR-anmäld kikhosta i Sverige före och efter att allmän vaccination av spädbarn infördes år 1996