Under 2007 anmäldes 689 fall av kikhosta, varav 553 var laboratorieanmälda. Flest fall, 207, anmäldes från Skåne. Från Stockholm anmäldes 146 och från Västra Götaland 67 fall.

Bland barn under ett år rapporterades 41 fall i åldersgrupp 0–2 månader, det vill säga före rekommenderad ålder för första vaccination. Totalt rapporterades 88 fall bland barn under ett år. Det är därmed det andra året i rad som förekomsten av kikhosta bland spädbarn är mindre än 100/100 000 (82/100 000).

Det svenska vaccinationsprogrammet är reviderat från år 2007 och ändringen träder i kraft för barn födda 2002. Dessförinnan, läsåret 2005/2006, infördes som ett första steg en påfyllnadsdos mot kikhosta i skolans årskurs 4. Sammantaget innebär detta att barn födda från cirka 1995 till och med 2001 får en boosterdos mot kikhosta vid 10 års ålder, medan barn födda från 2002 får den fjärde dosen av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta vid 5–6 år och så småningom också en femte dos vid 14–16 år.

Under 2 av åren 2005–2007 bör sålunda de flesta 11-åringar och många 12-åringar ha erhållit kikhostebooster, och under år 2007 bör också många barn 5–6 år ha hunnit erhålla en booster. Möjligen sågs en viss minskning av antalet fall i dessa boostrade åldersgrupperna under år 2006–2007 jämfört med år 2005 (se figur) men även förekomsten av kikhosta bland ovaccinerade spädbarn har minskat. Detta talar för minskande cirkulation av Bordetella pertussis. Kikhosta går normalt i vågor med 3–5 års mellanrum och först fortsatt uppföljning kan visa om det finns en stadig neråtgående trend. Fördjupad uppföljning av kikhosta i vaccinerade årsgrupper, i relation till indiduella vaccinationsuppgifter, sker inom ramen för ett kikhosteuppföljningsprojekt (se separat årsrapport).

Kikhosta

Figur. Antalet fall av rapporterad kikhosta bland barn 0–17 år under år 2005–2007.