Under 2009 inrapporterades 281 fall av kikhosta. Detta är det lägsta antalet inrapporterade kikhostefall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig år 1997. Inga dödsfall har inrapporterats. Många av fallen kommer ifrån de tre storstadsområdena, som har en närmare dubbelt så hög incidens som landet i övrigt. Av dessa har Skåne högst incidens.

Av de rapporterade fallen diagnosticerades drygt 100 med PCR och nästan lika många med serologi. Ytterligare cirka 50 patienter diagnosticerades med hjälp av kikhosteodling och 6 patienter fick diagnosen på grund av en typisk sjukdomsbild eller för att de hade hosta och varit i nära kontakt med ett verifierat kikhostefall.

46 spädbarn fick kikhosta och 39 av dessa var fem månader eller yngre. 54 % (25) av spädbarnen var flickor och totalt var 55 % (154/281) av kvinnligt kön.

Den tidigare ökningen av kikhosta vid skolstart eller strax därefter har glädjande nog försvunnit efter införandet av boostervaccination vid 5–6 års ålder (påbörjades 2007) samt vid 10 års ålder (påbörjades 2005).

Figur. Incidens av kikhosta under 2009 bland barn och ungdomar.
Figur. Incidens av kikhosta under 2009 bland barn och ungdomar.