Under 2010 inrapporterades 266 fall av kikhosta – något mindre än under föregående år då det var 281 fall (Figur). Antalet rapporterade fall fortsätter därmed att minska något. Inga dödsfall har inrapporterats.

Av de rapporterade fallen diagnosticerades närmare två tredjedelar med PCR och omkring en fjärdedel med serologi.

51 spädbarn fick kikhosta och 36 av dessa var 5 månader eller yngre. 53 % (27) av spädbarnen var flickor och totalt var 54 % (144/266) kvinnor.

Den tidigare ökningen av kikhosta vid skolstart eller strax därefter har nu försvunnit efter införandet av boostervaccination vid 5–6 års ålder (påbörjades 2007) samt vid 10 års ålder (pågår till och med 2011–2012).

Kikhosta
Figur. Incidens av kikhosta år 2010 bland barn och ungdomar.