Kikhosta är en långvarig och besvärlig hostsjukdom som tidigare drabbade nästan alla barn. Spädbarn kan få mycket allvarlig sjukdom, och dödsfall förekommer. År 1996 återinfördes vaccin mot kikhosta i Sverige. Sedan dess har de rapporterade fallen minskat men kikhosta förekommer fortfarande hos barn under de första levnadsmånaderna. Drygt 70 % av barn yngre än 3 månader med kikhosta behöver sjukhusvård. Vaccinet ger ett bra skydd mot sjukdomen men detta skydd minskar påtagligt efter 5-6 års tid. För att minska cirkulationen av kikhosta och därmed skydda de ännu ovaccinerade småbarnen har påfyllnadsdoser introducerats vid 5-6 samt 14-16 års ålder (den senaste med start 2016). Eftersom inte heller genomgången infektion ger livslångt skydd mot sjukdomen är kikhosta hos vuxna inte ovanligt, men diagnosen förbises ofta.

Utfall och trend

Under 2012 rapporterades 289 fall av kikhosta. Det var fler än de föregående tre åren. Från 2004 till 2011 minskade antalet fall årligen (Figur 1).

Figur 1. Antal rapporterade fall av kikhosta i Sverige 2002-2012

Diagram: antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 2002-2012Diagram: antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 2002-2012

Bland barn under 1 år som rapporterades med kikhosta var 35 ovaccinerade, 15 var vaccinerade med 1 dos och 4 med 2 doser. Av 72 barn mellan 1 och 16 år var drygt hälften ovaccinerade.

Ålder och kön

Medianålder bland fallen var 19 år. Flest fall rapporterades bland barn under 1 år, med en incidens på 47 fall/100 000. Majoriteten, 52 av 54 barn i den åldersgruppen var yngre än 6 månader. Näst högst var incidensen i åldersgruppen 15-19 år (Figur 2). Något högre incidens bland 15-19-åringar jämfört med barn i åldrarna 1-14 år har observerats sedan 2009.

Figur 2. Incidens (fall/100 000 personer) av kikhosta i olika åldersgrupper 2012

Diagram: incidens av kikhosta i olika åldersgrupper 2012Diagram: incidens av kikhosta i olika åldersgrupper 2012

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen var högst i Stockholm län, följt av Skåne.

Säsongsvariation

Antalet rapporterade fall per månad ökade från augusti. Flest fall rapporterades i november och december.

Utbrott

Under november och december insjuknade 20 personer i Järna-området i Stockholm län. De flesta var ovaccinerade barn i åldrarna 1 till 9 år. Andelen ovaccinerade barn är mycket högre i Järna jämfört med övriga landet.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Stora utbrott av kikhosta har rapporterats i flera andra länder de senaste åren. Även om antalet fall ökade något under 2012 är den rapporterade sjukdomsförekomsten jämförelsevis fortfarande låg i Sverige på grund av det nuvarande vaccinationsschemat och den höga vaccinationstäckningen. Kikhosta underdiagnostiseras dock bland äldre barn och vuxna. Fortsatt hög incidens bland spädbarn, som inte vaccinerats, visar att kikhosta fortsätter att cirkulera i samhället.

För att minska insjuknandet i kikhosta hos barn under 6 månader finns ett flertal strategier som för närvarande utvärderas i olika länder. Det är viktigt att inte glömma de åtgärder som redan idag rekommenderas. Bland dem ingår att antibiotika bör ges i förebyggande syfte till spädbarn under 6 månader som utsatts för kikhostesmitta. Barn mellan 6 månader och 1 år som utsatts för smitta och får symtom bör också behandlas med antibiotika.